Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2011 r. - Dufour przeciwko EBC

(Sprawa T-436/09)

(Dostęp do dokumentów - Decyzja 2004/258/WE - Bazy danych EBC, które służyły do przygotowania sprawozdań dotyczących naboru i przepływu personelu - Odmowa dostępu - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Pojęcie dokumentu - Skarga o odszkodowanie − Przedwczesny charakter)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Julien Dufour (Jolivet, Francja) (przedstawiciele: adwokaci I. Schoenacker Rossi i H. Djeyaramane)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: początkowo K. Laurinavicius i S. Lambrinoc, następnie S. Lambrinoc i P. Embley, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Królestwo Danii (przedstawiciele: B. Weis Fogh i. S. Juul Jørgensen, pełnomocnicy); Republika Finlandii (przedstawiciele: początkowo J. Heliskoski, H. Leppo i M. Pere, następnie J. Heliskoski i H. Leppo, pełnomocnicy); Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, K. Petkovska i S. Johannesson, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.P. Keppenne i C. ten Dam, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji zarządu EBC, przekazanej skarżącemu pismem prezesa EBC w dniu 2 września 2009 r., w sprawie złożonego przez skarżącego wniosku o uzyskanie dostępu do baz danych, które stanowiły podstawę sporządzania sprawozdań EBC dotyczących naboru i przepływu personelu a po drugie, żądanie nakazania EBC udostępnienia skarżącemu rozpatrywanych baz danych i wreszcie, żądanie naprawienia szkody rzekomo przez niego poniesionej w związku z oddaleniem wniosku o dostęp do baz.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), przekazanej Julienowi Dufourowi pismem prezesa EBC w dniu 2 września 2009 r.

2)    W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)    EBC pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez J. Dufoura.

Królestwo Danii, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Komisja Europejska pokrywają swe własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 11 z 16.1.2010.