Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 30 септември 2011 г. - ÖBB-Personenverkehr AG, други страни: Schienen-Control Kommission и Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Дело C-509/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: ÖBB-Personenverkehr AG

Други страни:     1. Schienen-Control Kommission

    2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Преюдициални въпроси

Следва ли член 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, да се тълкува в смисъл, че националният орган, определен да отговаря за контрола по прилагането на този регламент, е оправомощен да дава задължителни указания за конкретното съдържание на прилаганите от железопътното предприятие условия за обезщетяване за стойността на билета, когато въведените от това предприятие условия за обезщетяване не съответстват на критериите по член 17 от Регламента, въпреки че националното право предоставя на националния орган единствено възможността да обяви съответните условия за обезщетяване за недействителни?

Следва ли член 17 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, да се тълкува в смисъл, че в случай на непреодолима сила железопътното предприятие може да се освободи от задължението си за обезщетяване за стойността на билета или по аналогия с основанията за изключване на отговорността по Регламенти (ЕО) № 261/2004, (EС) № 1177/2010 или (EС) № 181/2011, или поради прилагането на правилата за освобождаване от отговорност по член 32, параграф 2 от Единните правила относно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV, приложение I към Регламента) и за случаите на обезщетяване за стойността на билета?

____________

1 - ОВ L 315, стр. 14.