Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 30. září 2011 - ÖBB-Personenverkehr AG, další účastnice řízení: Schienen-Control Kommission a Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Věc C-509/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: ÖBB-Personenverkehr AG

Další účastnice řízení: 1. Schienen-Control Kommission

     2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Předběžné otázky

Má být čl. 30 odst. 1 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě vykládán tak, že vnitrostátní subjekt určený pro prosazení tohoto nařízení je oprávněn závazně předepsat železničnímu podniku, jehož podmínky odškodnění z ceny přepravního dokladu nesplňují kritéria stanovená v článku 17 tohoto nařízení, konkrétní obsah podmínek odškodnění, které má tento železniční podnik používat, i když mu vnitrostátní právo poskytuje pouze možnost prohlásit takové podmínky odškodnění za neúčinné?

Má být článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě vykládán tak, že železniční podnik může vyloučit závazek k poskytnutí odškodnění z ceny přepravního dokladu v případech vyšší moci, a to buď za analogického použití důvodů vyloučení stanovených v nařízeních (ES) č. 261/2004, (EU) č. 1177/2010 nebo (EU) č. 181/2011 nebo prostřednictvím zproštění odpovědnosti ve smyslu čl. 32 odst. 2 jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV, příloha I nařízení), i pro případy odškodnění z ceny přepravního dokladu?

____________

1 - Úř. věst. L 315, s. 14.