Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 30.9.2011 - ÖBB-Personenverkehr AG v. Schienen-Control Kommission

(Asia C-509/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ÖBB-Personenverkehr AG

Vastapuoli: Schienen-Control Kommission

Muu osapuoli: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 30 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa tulkittava siten, että jos rautatieyrityksen soveltamat matkalipun hinnan korvaamisen ehdot eivät ole asetuksen 17 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaiset, asetuksen täytäntöönpanosta vastaamaan nimetyllä kansallisella elimellä on toimivalta sitovasti vahvistaa konkreettinen sisältö matkalipun hinnan korvaamisen ehdoille, joita rautatieyrityksen on noudatettava, vaikka kansallisessa oikeudessa tälle elimelle säädetään vain mahdollisuus julistaa sellaiset korvausehdot tehottomiksi?

Onko rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14) 17 artiklaa tulkittava siten, että rautatieyrityksellä on oikeus vapauttaa itsensä matkalipun hinnan korvaamista koskevasta velvollisuudestaan ylivoimaisen esteen tapauksissa joko soveltamalla analogisesti asetuksessa (EU) N:o 1177/2010 tai (EU) N:o 181/2011 säädettyjä vastuuvapausperusteita taikka vetoamalla (asetuksen liitteenä I olevien) yhtenäisten oikeussäännösten, jotka koskevat sopimusta matkustajien ja matkatavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta, 32 artiklan 2 kappaleeseen sisältyviin vastuuvapausperusteisiin myös matkalipun hinnan korvaamista koskevissa tapauksissa?

____________

1 - EUVL L 315, s. 14