Language of document :

2011 m. rugsėjo 30 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ÖBB-Personenverkehr AG prieš Schienen-Control Kommission ir federalinę transporto, inovacijų ir technologijų ministrę

(Byla C-509/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: ÖBB-Personenverkehr AG

Atsakovės:     1.    Schienen-Control Kommission

2.    Federalinė transporto, inovacijų ir technologijų ministrė

Prejudiciniai klausimai

Ar 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 30 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą reikia aiškinti taip, kad nacionalinė įstaiga, paskirta būti atsakinga už šio reglamento vykdymą, geležinkelio įmonei, kurios bilieto kainos kompensavimo sąlygos neatitinka šio reglamento 17 straipsnyje nustatytų kriterijų, turi teisę nustatyti privalomą konkretų šios geležinkelio įmonės kompensavimo sąlygų turinį, net jei nacionalinės teisės aktais jai suteikiama tik galimybė pripažinti tokias kompensavimo sąlygas negaliojančiomis?

Ar 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 17 straipsnį reikia aiškinti taip, kad geležinkelio įmonė gali nevykdyti pareigos sumokėti kompensaciją už bilieto kainą esant force majeure arba taikydama pagal analogiją Reglamentuose (EB) Nr. 261/2004, (ES) Nr. 1177/2010 ar (ES) Nr. 181/2011 numatytus pareigos nevykdymo pagrindus, arba remdamasi Vienodųjų tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisyklių (CIV, reglamento I priedas) 32 straipsnio 2 dalyje numatytu atleidimu nuo atsakomybės, taip pat ir bilieto kainos kompensavimo atvejais?

____________

1 - OL L 315, p. 14.