Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. septembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) - ÖBB-Personenverkehr AG/Schienen-Control Kommission und Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(lieta C-509/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: ÖBB-Personenverkehr AG

Pārējās lietas dalībnieces:    1. Schienen-Control Kommission

2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Prejudiciālie jautājumi

1. Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem , OV L 315, 03.12.2007., 14. lpp., 30. panta 1. punkta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka par šīs regulas izpildi atbildīgā valsts struktūra ir tiesīga dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kura kompensēšanas pasākumi attiecībā uz biļetes cenas kompensēšanu neatbilst šīs regulas 17. pantā paredzētajiem kritērijiem, saistošā veidā noteikt šā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izmantojamo kompensēšanas pasākumu konkrēto saturu, kaut arī valsts tiesības tai vienīgi dod iespēju šāda veida kompensēšanas pasākumus atzīt par spēkā neesošiem?

2. Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, OV L 315, 03.12.2007., 14. lpp., 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nepārvaramas varas gadījumos var nebūt pienākuma kompensēt biļetes cenu, pēc analoģijas piemērojot Regulā (EK) Nr. 261/2004, Regulā (ES) Nr. 1177/2010 vai Regulā (ES) Nr. 181/2011 paredzētos izslēgšanas pamatus vai arī atsaucoties uz gadījumiem, kad pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības, kādi tie ir ietverti Vienoto noteikumu attiecībā uz pasažieru un bagāžas starptautisko dzelzceļa pārvadājuma līgumu (CIV, regulas I pielikumā) 32. panta 2. punktā, arī attiecībā uz biļetes cenas kompensēšanas gadījumiem?

____________

1 - OV L 315, 14. lpp.