Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 30. septembra 2011 - ÖBB-Personenverkehr AG, ďalší účastníci konania: Schienen-Control Kommission a Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(vec C-509/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ÖBB-Personenverkehr AG

Ďalší účastníci konania: 1.    Schienen-Control Kommission

2.    Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny orgán zodpovedný za kontrolu presadzovania tohto nariadenia je oprávnený záväzne nariadiť železničnému podniku, ktorého podmienky náhrady, pokiaľ ide o náhradu ceny prepravného dokladu, nie sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 17 tohto nariadenia, konkrétny obsah podmienok náhrady, ktoré musí železničný podnik uplatňovať, aj keď vnútroštátne právo priznáva tomuto orgánu iba oprávnenie vyhlásiť takéto podmienky náhrady za neplatné?

Má sa článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave vykladať v tom zmysle, že železničný podnik môže vylúčiť povinnosť poskytnúť náhradu ceny prepravného dokladu v prípadoch vyššej moci, a to buď analogickým uplatnením dôvodov výnimiek stanovených v nariadeniach (ES) č. 261/2004, (EÚ) č. 1177/2010 alebo (EÚ) č. 181/2011 alebo uplatnením oslobodenia od zodpovednosti stanoveného v článku 32 ods. 2 Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a batožín (CIV, Príloha I nariadenia) aj na prípady náhrady ceny prepravného dokladu?

____________

1 - Ú. v. EÚ L 315, s. 14.