Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshofs (Avstrija) 30. septembra 2011 - ÖBB-Personenverkehr AG, drugi stranki: Schienen-Control Kommission in Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Zadeva C-509/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ÖBB-Personenverkehr AG

Drugi stranki v postopku:

Schienen-Control Kommission

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 30(1), prvi pododstavek, Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315 z dne 3. decembra 2007, str. 14) razlagati tako, da lahko nacionalni organ, pristojen za izvrševanje te uredbe, prevozniku v železniškem prometu, čigar ureditev glede nadomestil cene vozovnice ni skladna z merili, določenimi v členu 17 te uredbe, predpiše obvezno vsebino ureditve glede nadomestil, ki jo mora uporabljati ta prevoznik v železniškem prometu, čeprav lahko na podlagi nacionalnega prava takšno ureditev razglasi zgolj za neveljavno?

Ali je treba člen 17 Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315 z dne 3. decembra 2007, str. 14) razlagati tako, da lahko prevoznik v železniškem prometu obveznost nadomestila cene vozovnice v primeru višje sile izključi, in sicer bodisi ob analogni uporabi izključitvenih razlogov, ki so določeni v uredbah (ES) št. 261/2004, (EU) št. 1177/2010 ali (EU) št. 181/2011, bodisi z uporabo pravil o oprostitvi odgovornosti, kot jih vsebuje drugi odstavek 32. člena Enotnih pravil za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu potnikov in prtljage (CIV, Priloga I k Uredbi), tudi za primere nadomestila cene vozovnice?

____________

1 - UL L 315, str. 14.