Language of document :

Žaloba podaná 24. októbra 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-109/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie časti hodnotiacej správy žalobcu za obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu žalobcu za obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009, konkrétnejšie časť tejto správy, ktorú vyhotovil EUROSTAT za uvedené obdobie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________