Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 października 2011 r. - ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-115/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Thieltgen)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI powołującej innego kandydata, a nie skarżącą na stanowisko kierownika wydziału w ramach EBI oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI niepowołującej skarżącej na stanowisko kierownika wydziału ds. taryfikacji i polityki ryzyka w ramach departamentu ryzyka kredytowego dyrekcji generalnej ds. zarządzania ryzykiem i nieprzyznającej jej stanowiska kierownika wydziału ds. taryfikacji i polityki ryzyka w ramach departamentu ryzyka kredytowego dyrekcji generalnej ds. zarządzania ryzykiem;

nakazanie EBI podjęcia działań niezbędnych do wprowadzenia prawidłowej procedury mającej na celu obsadzenie omawianego stanowiska;

stwierdzenie odpowiedzialności EBI względem skarżącej w zakresie niezgodnej z prawem decyzji powołującej innego kandydata na sporne stanowisko;

zasądzenie od EBI na rzecz skarżącej odszkodowania i zadośćuczynienia, powiększonych o odsetki:

w zakresie krzywdy: 50.000 EUR;

w zakresie szkody w związku z utratą wynagrodzenia: 436.100 EUR,

obciążenie EBI kosztami postępowania.

____________