Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 11. oktobrī - ZZ/EIB

(lieta F-103/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis - N. Thieltgen, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EIB priekšsēdētāja lēmumu neveikt nekādas darbības pēc izmeklēšanas procedūras par iespējamo psiholoģisko vardarbību un atcelt izmeklēšanas komisijas galīgo slēdzienu, ka arī prasība atlīdzināt zaudējumus un procentus

Prasītājas prasījumi:

atcelt izmeklēšanas komisijas 2011. gada 11. jūlija atzinumā ietverto galīgo slēdzienu tiktāl, ciktāl tajā ir atzīts, ka nav faktu, ko varētu kvalificēt kā vardarbību pret prasītāju;

atcelt EIB priekšsēdētāja 2011. gada 27. jūlija lēmumu;

atzīt, ka viņa ir vardarbības upure;

pieprasīt, lai EIB pārtrauc vardarbību;

atcelt EIB priekšsēdētāja 2011. gada 1. septembra lēmumu;

atzīt, ka ir pieļauti dienesta pārkāpumi, par kuriem ir atbildīga EIB;

konstatēt EIB atbildību attiecībā uz prasītāju saistībā ar EIB priekšsēdētāja 2011. gada 27. jūlija lēmuma prettiesiskumu, vardarbību, kuras upure viņa ir, kā arī dienesta pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīga EIB;

piespriest EIB atlīdzināt prasītājas piedzīvoto un nākotnē sagaidāmo fizisko, morālo un materiālo kaitējumu EIB priekšsēdētāja 2011. gada 27. jūlija lēmuma prettiesiskuma, viņai nodarītās psiholoģiskās vardarbības un dienesta pārkāpumu, par kuriem ir atbildīga EIB, dēļ, turklāt zaudējumu atlīdzībai ir jābūt pieskaitītiem nokavējuma procentiem;

attiecībā uz EIB priekšsēdētāja 2011. gada 27. jūlija vēstules prettiesiskumu:

saistībā ar materiālo kaitējumu atalgojuma zaudējuma dēļ: EUR 113 100;

saistībā ar morālo kaitējumu: EUR 50 000;

attiecībā uz viņai nodarīto psiholoģisko vardarbību:

saistībā ar materiālo kaitējumu karjeras zaudējuma dēļ: EUR 132 110;

saistībā ar morālo kaitējumu: EUR 50 000;

saistībā ar izdevumiem, kas ir radušies: EUR 13 361,93;

attiecībā uz dienesta pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīga EIB:

saistībā ar to, ka EIB nav ievērojusi savu konfidencialitātes un datu aizsardzības pienākumu: EUR 10 000;

saistībā ar starpgadījumu, uzklausot lieciniekus: EUR 40 000;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________