Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2011 r. - ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-103/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: N. Thieltgen, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI o niepodjęciu żadnego działania w następstwie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zarzucanego molestowania psychicznego i o stwierdzeniu nieważności wniosku końcowego komitetu prowadzącego postępowanie wyjaśniające oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności wniosku końcowego komitetu prowadzącego postępowanie wyjaśniające, zawartego w jego opinii z dnia 11 lipca 2011 r. w zakresie, w jakim stwierdza on brak okoliczności, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako molestowanie strony skarżącej;

stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI z dnia 27 lipca 2011 r.;

stwierdzenie, że strona skarżąca była ofiarą okoliczności będących przejawem molestowania;

nakazanie EBI położenia kresu temu molestowaniu;

stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI z dnia 1 września 2011 r.;

stwierdzenie istnienia niezgodnego z prawem działania administracji, za które odpowiedzialność ponosi EBI;

określenie odpowiedzialności EBI względem strony skarżącej w odniesieniu do niezgodności z prawem decyzji prezesa EBI z dnia 27 lipca 2011 r., okoliczności będących przejawem molestowania, których strona skarżąca była ofiarą oraz niezgodnego z prawem działania administracji, za które odpowiedzialność ponosi EBI;

zasądzenie od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód fizycznych, krzywd i szkód materialnych, poniesionych i doznanych przez stronę skarżącą w przeszłości i w przyszłości, wynikających z niezgodności z prawem decyzji prezesa EBI z dnia 27 lipca 2011 r., molestowania psychicznego, którego strona skarżąca była obiektem i niezgodnego z prawem działania administracji, za które odpowiedzialność ponosi EBI, powiększonych o odsetki za zwłokę;

jeżeli chodzi o niezgodność z prawem pisma prezesa z dnia 27 lipca 2011 r.:

z tytułu szkody wynikającej z utraty wynagrodzenia: 113.100 EUR;

z tytułu krzywdy: 50.000 EUR;

jeżeli chodzi o molestowanie psychiczne, którego strona skarżąca była obiektem:

z tytułu szkody wynikającej z utraty wynagrodzenia i uszczerbku dla kariery: 132.100 EUR;

z tytułu krzywdy: 50.000.

z tytułu spowodowanych kosztów: 13.361,93 EUR;

jeżeli chodzi o niezgodne z prawem działanie administracji, za które odpowiedzialność ponosi EBI:

z tytułu naruszenia przez EBI spoczywającego na nim obowiązku zachowania poufności i ochrony danych osobowych: 10.000 EUR;

w związku z incydentem, który miał miejsce przy okazji przesłuchiwania świadków: 40.000 EUR;

obciążenie EBI kosztami postępowania.

____________