Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 24. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Bruxelles - Belgie) - Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

(Věc C-70/10)

"Informační společnost - Autorské právo - Internet - Programy ‚peer-to-peer' - Poskytovatelé internetového připojení - Zavedení systému filtrování elektronických sdělení za účelem zamezení výměny souborů porušujících autorská práva - Neexistence obecné povinnosti dohledu nad přenášenými informacemi"

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Bruxelles

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Scarlet Extended SA

Žalovaná: Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Za přítomnosti: Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video), Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music), Internet Service Provider Association ASBL (ISPA)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Cour d'appel de Bruxelles - Výklad směrnic Evropského parlamentu a Rady: - 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230), - 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), - 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355), - 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu") (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399), - 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací ("směrnice o soukromí a elektronických komunikacích") (Úř. věst. L 201, s. 37; Zvl. vyd. 13/29, s. 514) - Zpracování údajů vyskytujících se na internetu - Zavedení, ze strany poskytovatelů internetového připojení, systému filtrování elektronických sdělení, obecně a preventivně, za účelem identifikace spotřebitelů, kteří údajně používají soubory, které porušují autorská práva a práva s nimi související - Povinnost vnitrostátního soudu uplatnit zásadu proporcionality - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - Právo na respektování soukromého života - Právo na svobodu projevu

Výrok

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

-    2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu");

-    2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti;

-    2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví;

-    95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a

-    2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích),

vykládané společně a s ohledem na požadavky vyplývající z ochrany příslušných základních práv, je třeba vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby byla poskytovateli internetového připojení uložena povinnost zavést systém filtrování

-    všech elektronických sdělení přenášených prostřednictvím jeho služeb, zejména s využitím programů "peer-to-peer";

-    použitelného vůči všem jeho zákazníkům bez rozdílu;

-    preventivně;

-    výlučně na jeho náklady a

-    bez časového omezení,

způsobilý identifikovat pohyb elektronických souborů obsahujících hudební, kinematografické nebo audiovizuální dílo, k němuž navrhovatel údajně vlastní práva duševního vlastnictví, v síti tohoto poskytovatele za účelem zablokování přenosu souborů, jejichž výměna porušuje autorská práva.

____________

1 - Úř. věst. C 113, 1.5.2010.