Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Cour d'appel de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

(C-70/10. sz. ügy)

(Információs társadalom - Szerzői jog - Internet - "Peer-to-peer" szoftverek - Internet-hozzáférést nyújtó szolgáltató - Az elektronikus adatátvitel szűrőrendszerének a szerzői jogokat sértő fájlcserék megakadályozása érdekében való létrehozása - A továbbított adatok nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség hiánya)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperesek: Scarlet Extended SA

Alperes: Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Az eljárásban részt vesz: a Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video), a Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music) és az Internet Service Provider Association ASBL (ISPA)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Cour d'appel de Bruxelles - Irányelvek értelmezése: - Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.), - A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.), - A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 375. o.), - Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") (HL L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.) - Interneten továbbított adatok kezelése - Az elektronikus adatátvitel szűrőrendszerének a hálózatüzemeltetők általi általános és megelőző jellegű bevezetése a szerzői vagy szomszédos jogokat sértő fájlok vélelmezett felhasználóinak azonosítása érdekében - Az arányosság elvének a nemzeti bíróság által hivatalból történő alkalmazása - Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény - A magánélet tiszteletben tartásához való jog - A vélemény-nyilvánítás szabadsága

Rendelkező rész

Az együttesen és az alkalmazandó alapvető jogok védelméből eredő követelményekre tekintettel értelmezett,

a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("elektronikus kereskedelemről szóló irányelv");

az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;

a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;

a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, és

az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")

akként értelmezendő, hogy azokkal ellentétes az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatónak az olyan szűrőrendszer létrehozására való kötelezése, amely

a szolgáltatásain - különösen a "peer-to-peer" szoftvereken útján - áthaladó valamennyi elektronikus adatátvitelt érinti;

teljes ügyfélkörére, megkülönböztetés nélkül alkalmazandó;

megelőző jellegű;

költsége kizárólag a szolgáltatót terheli,

időbeli korlátozás nélküli, és

alkalmas arra, hogy e szolgáltató hálózatán azonosítsa az olyan zeneművet, filmet vagy audiovizuális alkotást tartalmazó fájlok mozgását, amelyekre nézve a felperes, állítása szerint, szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik, annak érdekében, hogy blokkolja azon fájlok továbbítását, amelynek cseréje sérti a szerzői jogot.

____________

1 - HL C 113., 2010.5.1.