Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

28. oktober 2010

Sag F­113/05

Roderick Neil Kay

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — tjenestemænd, der avancerer til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve — ansøgere opført på en reserveliste forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt — overgangsregler for indplacering i lønklasse ved ansættelsen — indplacering i lønklasse i medfør af de nye mindre gunstige regler — artikel 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII i vedtægten«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Roderick Neil Kay har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 31. januar 2005 om at udnævne ham til fuldmægtig, for så vidt som han derved blev indplaceret i lønklasse A*6, løntrin 2.

Udfald:      Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — ansættelse — udnævnelse i lønklasse — indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 5, stk. 2, og art. 12, stk. 3; Rådets forordning nr. 723/2004)

2.      Tjenestemænd — ansættelse — udnævnelse i lønklasse — indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII; Rådets forordning nr. 723/2004)

3.      Tjenestemænd — forfremmelse — ændring af kategori — ret til at beholde forfremmelsespoint — foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, art. 45)

1.      Artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, som ændret ved forordning nr. 723/2004, der trådte i kraft den 1. maj 2004, vedrører tjenestemænd, der før den 1. maj 2006 var opført på »en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, og som rent faktisk blev overført til anden kategori efter den 1. maj 2004. Artikel 5, stk. 2, vedrører kun tjenestemænd, der skifter kategori i forbindelse med en intern udvælgelsesprøve. Når en tjenestemand har bestået en almindelig udvælgelsesprøve og ikke en intern udvælgelsesprøve, finder artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten følgelig ikke anvendelse på ham.

I artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten, der vedrører personer, der har bestået almindelige udvælgelsesprøver, og som »ansættes mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006«, har ordet »ansættes« en præcis betydning og skal forstås således, at det henviser til tjenestemænd, der tiltrådte tjenesten mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006 i en stilling, som de fik adgang til som følge af, at de før den 1. maj 2006 blev opført på en liste over egnede ansøgere, hvilken liste afsluttede en udvælgelsesprøve, der blev udskrevet, mens den gamle vedtægt var gældende. Denne bestemmelse finder følgelig anvendelse ved indplaceringen i lønklasse af en person, der allerede var tjenestemand, da vedkommende stod opført som havende bestået en sådan almindelig udvælgelsesprøve.

(jf. præmis 52, 54, 55, 60 og 61)

2.      Ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, kan behandles forskelligt ved indplaceringen i lønklasse, alt efter om datoen for deres ansættelse ligger før eller efter ikrafttrædelsen af en reform af vedtægten, der gennemføres af EU-lovgiver, fordi en sådan forskelsbehandling er objektiv begrundet i nødvendigheden af at bevare dennes frihed til på ethvert tidspunkt at vedtage ændringer i vedtægtsbestemmelser, som findes forenelige med tjenestens interesse, også selv om sådanne bestemmelser måtte være mindre gunstige for tjenestemændene end de tidligere bestemmelser.

(jf. præmis 67)

Henvisning til:

Domstolen: 22. december 2008, sag C­443/07 P, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 10945, præmis 79

Retten: 11. juli 2007, sag T­58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 2523, præmis 86

3.      Vedtægtens artikel 45 er til hinder for, at en tjenestemand i kategori B*, som udnævnes i den højere kategori A*, beholder de point, som han var blevet tildelt på grundlag af sin tidligere indsats i den lavere kategori, hvor han udøvede en anden slags opgaver.

(jf. præmis 83)