Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑113/05

Roderick Neil Kay

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud – Enne uute personalieeskirjade jõustumist reservnimekirja kantud kandidaadid – Teenistusse võtmisel palgaastme ja ‑järgu määramise üleminekueeskirjad – Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 2, artikli 5 lõige 2 ja artikli 12 lõige 3

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega R. N. Kay palub tühistada komisjoni 31. jaanuari 2005. aasta otsus tema nimetamise kohta administraatori ametikohale osas, milles selle otsusega määrati ta palgaastme A*6 järku 2.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Uue karjäärisüsteemi kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted

(Personalieeskirjad, XIII lisa artikli 5 lõige 2 ja artikli 12 lõige 3; nõukogu määrus nr 723/2004)

2.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Uue karjäärisüsteemi kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted

(Personalieeskirjad, XIII lisa; nõukogu määrus nr 723/2004)

3.      Ametnikud – Edutamine – Kategooria muutumine – Õigus edutamispunktide säilitamisele – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

1.      Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõikes 2, mida on muudetud määrusega 723/2004 ja mis jõustus 1. maist 2004, viidatakse ametnikele, kes on kantud enne 1. maid 2006 „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetellu” ning kes tegelikult viidi teise kategooriasse üle pärast 1. maid 2004. Selle artikli 5 lõige 2 puudutab ainult ametnikke, kes vahetavad kategooriat sisekonkursi läbimise teel. Seetõttu juhul, kui ametnik on sisekonkursi asemel läbinud avaliku konkursi, ei ole personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2 temale kohaldatav.

Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõikes 3, milles viidatakse avaliku konkursi edukalt läbinud isikutele, „kes on tööle võetud ajavahemikul 1. mai 2004–30. aprill 2006”, on täpse sisuga ning seda tuleb mõista kui viidet ametnikele, kes on teenistusse asunud ajavahemikul 1. maist 2004–30. aprillini 2006 ja seda ametikohal, millele need ametnikud said asuda seetõttu, et nad olid enne 1. maid 2006 kantud endiste personalieeskirjade kehtivuse ajal avaldatud konkursi tulemusel koostatud sobivate kandidaatide loetellu. Seetõttu on asjaomane säte kohaldatav sellise isiku palgaastme ja ‑järgu määramisele, kes oli juba ametnik siis, kui ta kuulus sellise avaliku konkursi edukalt läbinud isikute hulka.

(vt punktid 52, 54, 55, 60 ja 61)

2.      Sama avaliku konkursi edukalt läbinud isikuid võib kohelda palgaastme ja –järgu määramisel erinevalt vastavalt sellele, kas nende töölevõtmise kuupäev eelnes või järgnes liidu seadusandja läbi viidud personalieeskirjade reformile, kuna selline eristamine on objektiivselt põhjendatud vajadusega säilitada seadusandja vabadus teha igal ajal selliseid muudatusi personalieeskirjade normidesse, mida ta peab teenistuse huvidega kooskõlas olevaks, isegi kui muudetud sätted on ametnikele varasematest ebasoodsamad.

(vt punkt 67)

Viited:

Euroopa Kohus: 22. detsember 2008, kohtuasi C‑443/07 P: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (EKL 2008, lk I‑10945, punkt 79).

Esimese Astme Kohus: 11. juuli 2007, kohtuasi T‑58/05: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (EKL 2007, lk II‑2523, punkt 86).

3.      Personalieeskirjade artikliga 45 on vastuolus, kui säilitatakse kategooria B* ametniku, kes on nimetatud kõrgemale kategooriale A*, sellised punktid, mille ta on saanud eelnevate sooristuste eest madalamas kategoorias, kus ta täitis teist tüüpi ülesandeid.

(vt punkt 83)