Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. spalio 28 d.

Byla F‑113/05

Roderick Neil Kay

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnai, skiriami į aukštesnę pareigų grupę po atviro konkurso — Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl priskyrimo prie lygio įdarbinant — Priskyrimas prie lygio taikant naujas, mažiau palankias, normas — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis“

Dalykas:      Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo R. N. Kay prašo panaikinti 2005 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimą paskirti ją administratore, kiek šiuo sprendimu ji paskiriama į A*6 lygį suteikiant 2 pakopą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Įdarbinimas — Paskyrimas į lygį — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

2.      Pareigūnai — Įdarbinimas — Paskyrimas į lygį — Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedas; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

3.      Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Kategorijos pakeitimas — Teisė išsaugoti paaukštinimo balus — Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų, iš dalies pakeistų Reglamentu Nr. 723/2004 ir įsigaliojusių 2004 m. gegužės 1 d., XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis susijusi su pareigūnais, kurie prieš 2006 m. gegužės 1 d. buvo įtraukti „į sąrašą kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, ir kurie buvo perkelti į kitą kategoriją po 2004 m. gegužės 1 d. Minėto straipsnio 2 dalis taikoma tik pareigūnams, pakeitusiems kategoriją įvykus vidaus konkursui. Taigi, jei pareigūnas laimėjo atvirą, o ne vidaus konkursą, Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis jam netaikoma.

Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalyje, susijusioje su atvirų konkursų laimėtojais, „įdarbintais nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d.“, sąvoka „įdarbintas“ turi tikslią reikšmę ir turi būti suprantama kaip pareigūnų, priimtų į tarnybą tarp 2004 m. gegužės 1 d. ir 2006 m. balandžio 30 d., paskyrimas į pareigas, į kurias buvo galima skirti po to, kai jie iki 2006 m. gegužės 1 d. buvo įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą, kurį patvirtinus buvo baigtas pagal ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų tvarką paskelbtas konkursas. Taigi, ši nuostata taikoma nustatant į kokį lygį turi būti priskirtas asmuo, kuris, kai laimėjo atvirą konkursą, jau buvo pareigūnas.

(žr. 52, 54, 55, 60 ir 61 punktus)

2.      Tą patį atvirą konkursą laimėję asmenys juos paskiriant į lygį gali būti vertinami skirtingai, atsižvelgiant į tai, ar jie paskirti prieš, ar po Sąjungos teisės aktų leidėjo padarytų Pareigūnų tarnybos nuostatų dalinių pakeitimų įsigaliojimo, nes toks vertinimo diferencijavimas objektyviai pagrįstas būtinybe apsaugoti teisės aktų leidėjo laisvę bet kada keisti Pareigūnų tarnybos nuostatų normas, jei šie pakeitimai, kaip jis mano, atitinka tarnybos interesus, net jei tos naujos nuostatos yra mažiau palankios pareigūnams nei prieš tai buvusios.

(žr. 67 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, C‑443/07 P, Rink. p. I‑10945, 79 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, T‑58/05, Rink. p. II‑2523, 86 punktas.

3.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsniu neleidžiama B* kategorijos pareigūnui, paskirtam į aukštesnę A* kategoriją, išsaugoti paaukštinimo balus, kurie jam buvo suteikti už ankstesnį darbą žemesnėje kategorijoje, kurioje jis vykdė kitokio pobūdžio pareigas.