Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 28. októbra 2010

Vec F‑113/05

Roderick Neil Kay

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Úradníci postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe výberového konania – Uchádzači zapísaní do rezervného zoznamu pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy pri prijímaní – Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel – Článok 2, článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. N. Kay navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 31. januára 2005, ktorým bol vymenovaný na miesto administrátora v rozsahu, v akom je týmto rozhodnutím zaradený do platovej triedy A*6, platového stupňa 2

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII; nariadenie Rady č. 723/2004)

3.      Úradníci – Povýšenie – Zmena kategórie – Právo na zachovanie bodov na povýšenie – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku, zmenený a doplnený nariadením č. 723/2004, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004, sa týka úradníkov, ktorí boli pred 1. májom 2006 zapísaní na „zoznam uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“ a ktorí boli skutočne do inej kategórie preložení po 1. máji 2004. Uvedený článok 5 ods. 2 sa týka len úradníkov, ktorí boli preložení do inej kategórie na základe interného výberového konania. Ak úradník uspel vo verejnom výberovom konaní a nie v internom výberovom konaní, článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku sa naň neuplatňuje.

V článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý sa týka úspešných uchádzačov verejných výberových konaní „prijatých do zamestnania medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006“ má výraz „prijatí“ presný zmysel a treba mu rozumieť tak, že označuje úradníkov, ktorí nastúpili do služobného pomeru od 1. mája 2004 do 30. apríla 2006 na pracovné miesto sprístupnené po ich zápise pred 1. májom 2006 do zoznamu vhodných uchádzačov, ktorým bolo ukončené výberové konanie zverejnené za účinnosti starého služobného poriadku. Preto sa toto ustanovenie uplatňuje na určenie zaradenia každej osoby, ktorá už bola úradníkom, keď sa nachádzala medzi úspešnými uchádzačmi takéhoto verejného výberového konania.

(pozri body 52, 54, 55, 60 a 61)

2.      S úspešnými uchádzačmi výberového konania možno v oblasti zaradenia zaobchádzať rozdielne podľa toho, či boli prijatí pred alebo po nadobudnutí účinnosti reformy služobného poriadku vykonanej normotvorcom Únie, lebo takéto rozlišovanie je objektívne odôvodnené potrebou zachovať slobodu normotvorcovi kedykoľvek uskutočniť zmeny ustanovení služobného poriadku, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade so záujmom služby, aj keď sa nové ustanovenia zdajú byť menej výhodné ako predchádzajúce.

(pozri bod 67)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, Zb. s. I‑10945, bod 79

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, Zb. s. II‑2523, bod 86

3.      Článok 45 služobného poriadku bráni tomu, aby si úradník kategórie B*, vymenovaný do vyššej kategórie A*, zachoval body, ktoré mu boli pridelené na základe jeho predchádzajúcich činností v nižšej kategórii, kde vykonával iný druh úloh.

(pozri bod 83)