Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 28. oktobra 2010

Zadeva F‑113/05

Roderick Neil Kay

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Uradniki, ki imajo na podlagi splošnega natečaja dostop do višje funkcionalne skupine – Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov – Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi – Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil – Členi 2, 5(2) in 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero R. N. Kay predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 31. januarja 2005, s katero je bil imenovan za administratorja, v delu, v katerem je s to odločbo razvrščen v naziv A*6, plačilni razred 2.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.


Povzetek

1.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv – Uvedba nove karierne strukture z Uredbo št. 723/2004 – Prehodne določbe za razvrstitev v naziv

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII, člena 5(2) in 12(3); Uredba Sveta št. 723/2004) 

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv – Uvedba nove karierne strukture z Uredbo št. 723/2004 – Prehodne določbe za razvrstitev v naziv

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII; Uredba Sveta št. 723/2004)

3.      Uradniki – Napredovanje – Sprememba kategorije – Pravica do ohranitve napredovalnih točk – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

1.      Člen 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, kakor so bili spremenjeni z Uredbo št. 723/2004 in so začeli veljati 1. maja 2004, se nanaša na uradnike, ki so bili pred 1. majem 2006 „na seznamu kandidatov, primernih za premestitev iz ene kategorije v drugo“ in ki so po 1. maju 2004 dejansko bili premeščeni v drugo kategorijo. Navedeni člen 5(2) se nanaša izključno na uradnike, ki so kategorijo spremenili na podlagi notranjega natečaja. Zato se člen 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom ne uporablja za uradnika, ki je uspel na splošnem natečaju in ne na notranjem natečaju.

V členu 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki se nanaša na uspešne kandidate splošnih natečajev, „ki se zaposlijo med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2006“, ima izraz „zaposlijo“ natančen pomen in ga je treba razumeti tako, da se nanaša na uradnike, ki so službo nastopili med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2006 na delovnem mestu, ki je postalo dostopno po njihovem vpisu pred 1. majem 2006 na seznam primernih kandidatov, s katerim je bil zaključen natečaj, objavljen v okviru sistema starih Kadrovskih predpisov. Zato se ta določba uporablja za določitev razvrstitve osebe, ki je že bila uradnik, ko je bila med uspešnimi kandidati takega splošnega natečaja.

(Glej točke 52, 54, 55, 60 in 61.)

2.      Uspešne kandidate istega splošnega natečaja je mogoče pri razvrstitvi obravnavati različno glede na to, ali je datum njihove zaposlitve po začetku veljavnosti reforme Kadrovskih predpisov, ki jo je izvedel zakonodajalec Unije, ali ne, ker je tako razlikovanje objektivno utemeljeno s potrebo po ohranitvi svobode zakonodajalca, da kadar koli spremeni pravila Kadrovskih predpisov, če meni, da so spremembe v skladu z interesom službe, čeprav se te nove določbe za uradnike izkažejo za manj ugodne od prejšnjih.

(Glej točko 67.)

Napotitev na:

Sodišče: 22. december 2008, Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji, C‑443/07 P, ZOdl., str. I‑10945, točka 79;

Sodišče prve stopnje: 11. julij 2007, Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji, T‑58/05, ZOdl., str. II‑2523, točka 86.

3.      Člen 45 Kadrovskih predpisov nasprotuje temu, da bi uradnik iz kategorije B*, ki je bil imenovan v višjo kategorijo A*, ohranil točke, ki so mu bile podeljene za prejšnje delo v nižji kategoriji, kjer je opravljal drugačne naloge.

(Glej točko 83.)