Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 28 oktober 2010

Mål F-113/05

Roderick Neil Kay

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Tjänstemän som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov – Sökande som upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen – Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna – Artiklarna 2, 5.2 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, varigenom Roderick Neil Kay yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 31 januari 2005 att tillsätta honom som handläggare, i den del han placeras i lönegrad A*6, löneklass 2.

Avgörande:      Roderick Neil Kays talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser avseende lönegradsplacering

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artiklarna 5.2 och 12.3, rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser avseende lönegradsplacering

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, rådets förordning nr 723/2004)

3.      Tjänstemän – Befordran – Ändrad kategori – Rätt att behålla sina befordringspoäng – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

1.      Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i dess lydelse enligt förordning nr 723/2004 trädde i kraft den 1 maj 2004. Artikeln gäller tjänstemän som före den 1 maj 2006 fanns med i förteckningen över ”sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och som också övergått till annan kategori efter den 1 maj 2004. Nämnda artikel 5.2 avser endast tjänstemän som byter kategori genom ett internt uttagningsprov. När en tjänsteman klarat ett allmänt uttagsprov och inte ett internt uttagningsprov är artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna inte tillämplig på honom eller henne.

I artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, som avser godkända sökande i allmänna uttagningsprov ”som har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006”, har begreppet ”rekryterats” en särskild innebörd och ska förstås så att det avser tjänstemän som trätt i tjänst mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 på en tjänst som blivit tillgänglig sedan de, före den 1 maj 2006, uppförts på en förteckning över godkända sökande efter ett avslutat uttagningsprov som publicerats enligt reglerna i de gamla tjänsteföreskrifterna. Bestämmelsen är följaktligen tillämplig för att fastställa lönegradsplaceringen för en person som redan var tjänsteman då vederbörande upptogs bland de godkända sökandena i ett sådant allmänt uttagningsprov.

(se punkterna 52, 54, 55, 60 och 61)

2.      Godkända sökande i ett och samma allmänna uttagningsprov kan behandlas olika vid lönegradsplaceringen beroende på om dagen för rekrytering inföll före eller efter den reform av tjänsteföreskrifterna som lagstiftaren vidtagit. En sådan olikhet i behandling är objektivt motiverad av nödvändigheten att bevara lagstiftarens frihet att när som helst ändra reglerna i tjänsteföreskrifterna på ett sätt som lagstiftaren anser överensstämmer med tjänstens intresse, även om dessa bestämmelser visar sig vara mindre fördelaktiga för tjänstemännen.

(se punkt 67)

Hänvisning till

Domstolen: 22 december 2008, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, C‑443/07 P, REG 2008, s. I‑10945, punkt 79

Förstainstansrätten: 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, REG 2007, s. II‑2523, punkt 86

3.      Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna utgör hinder för att en tjänsteman i kategori B*, som tillsats på en tjänst i den högre kategorin A*, behåller de poäng han tilldelats för sina tidigare prestationer i den lägre kategorin där han utförde andra uppgifter.

(se punkt 83)