Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

28. oktober 2010

Sag F­31/09

Isabelle Noël

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Personalesag — tjenestemænd — indplacering i lønklasse — lokalt ansatte udnævnt til tjenestemænd — artikel 10 i bilag XIII til vedtægten — artikel 3 i bilaget til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Isabelle Noël har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 13. november 2006 om at udnævne hende til tjenestemand på prøve i lønklasse AST 1, løntrin 1, for så vidt som hun derved blev indplaceret i karriereforløbet AST 1 til AST 7.

Udfald: Rådet frifindes. Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd — ansættelse — indplacering i lønklasse — lokalt ansatte udnævnt til tjenestemænd efter en intern udvælgelsesprøve

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31; bilag XIII, art. 10; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 1, stk. 1, og art. 3)

Ligebehandlingsprincippet tilsidesættes ikke, såfremt en forskel i behandlingen af forskellige grupper af tjenestemænd er begrundet ud fra et objektivt og sagligt kriterium, og denne forskel står i rimeligt forhold til det formål, som tilstræbes med den forskellige behandling, og dette princip finder analog anvendelse på de tilfælde, hvor ensartede situationer behandles forskelligt.

Formålet med reformen af vedtægten var bl.a. at sammenlægge de tidligere kategorier B, C og D i en enkelt ansættelsesgruppe, nemlig AST. For at kunne tage hensyn til forskellene i ansættelsesniveauet inden for disse kategorier, blev det besluttet, at karriereforløbet for de tjenestemænd, der var indplaceret i de tidligere kategorier C og D, skulle begrænses til visse lønklasser, nemlig AST 1-7 og AST 1-5, men de berørte tjenestemænd havde imidlertid mulighed for at deltage i en attestationsprocedure med henblik på at blive forfremmet til en højere lønklasse. I lyset af disse betragtninger er den omstændighed, at administrationen sidestiller lokalt ansatte, der er udnævnt til tjenestemænd efter en intern udvælgelsesprøve, i henhold til artikel 3 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, med tjenestemænd i den tidligere kategori C eller den tidligere kategori D afhængigt af, hvilke opgaver de varetager, for at fastsætte, i hvilket karriereforløb disse ansatte skal indplaceres, begrundet ud fra et objektivt og sagligt kriterium, nemlig at forhindre, at lokalt ansatte, der varetager de samme opgaver som tjenestemænd i de tidligere kategorier C og D, gives en mere gunstig behandling end de sidstnævnte. Den omstændighed, at lokalt ansatte, der er blevet udnævnt til tjenestemænd, behandles på samme måde som tjenestemænd i de tidligere kategorier C og D, indebærer endvidere, at kravet om proportionalitet er opfyldt, idet det tilkommer administrationen med henblik på anvendelsen af artikel 10 i bilag XIII til vedtægten at fastsætte, hvilken kategori i den tidligere nomenklatur hver enkelt lokalt ansatte skal indplaceres i afhængigt af, hvilke opgaver den pågældende varetager.

(jf. præmis 21)

Henvisning til:

Personaleretten: 19. juni 2007, sag F­54/06, Davis m.fl. mod Rådet, Sml. Pers. I­A­1, s. 165, og II­A­1, s. 911, præmis 64 og den deri nævnte retspraksis