Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑31/09

Isabelle Noël

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Ametnikud – Palgaastme määramine – Ametnikuks nimetatud kohalikud töötajad – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 10 – Muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikkel 3

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega I. Noël palub tühistada ametisse nimetava asutuse 13. novembri 2006. aasta otsuse, millega ta nimetati katseajal olevaks ametnikuks palgaastme AST 1 järku 1, osas milles see otsus mõjutab tema teenistuskäiku AST 1–AST 7.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja nõukogu kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastme määramine – Sisekonkursi tulemusel ametnikuks nimetatud kohalik töötaja

(Personalieeskirjad, artikkel 31; XIII lisa artikkel 10; muude teenistujate teenistustingimused, lisa artikli 1 lõige 1 ja artikkel 3)

Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega ei ole tegemist tingimusel, et eri kategooria ametnike erinev kohtlemine on põhjendatud objektiivse ja mõistliku kriteeriumi alusel ning et need erinevused on proportsionaalsed asjaomase eristamisega taotletava eesmärgi suhtes; seda põhimõtet kohaldatakse analoogia alusel juhul, kui erinevaid olukordi käsitletakse ühtemoodi.

Personalieeskirjade reformi eesmärk oli eelkõige endiste B‑, C‑ ja D‑kategooriate liitmine üheks AST tegevusüksuseks. Selleks et võtta arvesse nendesse kategooriatesse töölevõtmise erinevusi, nähti ette, et endiste C‑ ja D‑kategooriate ametnike karjäär piirduks teatud palgaastmetega, milleks olid vastavalt AST 1–7 ja AST 1–5; samas oli asjaomastel ametnikel nendest palgaastmetest kõrgemale edutamiseks olemas võimalus osaleda atesteerimismenetluses. Neid kaalutlusi arvestades on asjaolu, et administratsioon samastab sisekonkursi tulemusel ametnikuks nimetatud kohalikke töötajaid muude teenistujate teenistustingimuste lisa artiklit 3 kohaldades vastavalt nende tööülesannetele endiste C‑ ja D‑kategooria ametnikega selleks, et teha kindlaks, millisele palgaastmele neid nimetada, põhjendatud objektiivse ja mõistliku kriteeriumi alusel, milleks on selle vältimine, et endiste C‑ või D‑kategooria ametnikega samu ülesandeid täitvaid kohalikke töötajaid ei koheldaks paremini kui esimesena nimetatuid. Lisaks järgib ametnikuks saanud kohalike töötajate ja endiste C‑ või D‑kategooriate ametnike ühetaoline kohtlemine proportsionaalsuse nõuet, kuna administratsiooni ülesanne on personalieeskirjade XIII lisa artikli 10 kohaldamiseks määrata kindlaks, milline on igale kohalikule töötajale võrdväärne vana nimestiku kategooria vastavalt nende täidetud ametiülesannetele.

(vt punkt 21)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. juuni 2007, kohtuasi F‑54/06: Davis jt vs. nõukogu (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑165 ja II‑A‑1‑911, punkt 64 ja seal viidatud kohtupraktika).