Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-31/09

Isabelle Noël

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaluokan määrittäminen – Virkamiehiksi nimitetyt paikalliset toimihenkilöt – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 10 artikla – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä oleva 3 artikla

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Isabelle Noël vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 13.11.2006 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla hänet nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokkaan AST 1, taso 1, siltä osin kuin tämä päätös vaikuttaa hänen uralla etenemiseensä palkkaluokissa AST 1–7.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja neuvoston oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Sisäisen kilpailun seurauksena virkamieheksi nimitetty paikallinen toimihenkilö

(Henkilöstösääntöjen 31 artikla ja liitteessä XIII oleva 10 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 1 artiklan 1 kohta ja 3 artikla)

Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu jos eri virkamiesryhmien erilaista kohtelua voidaan perustella objektiivisella ja kohtuullisella perusteella ja kun nämä erot on suhteutettu kyseessä olevalla erottelulla asetettuun tavoitteeseen. Tätä periaatetta voidaan soveltaa analogisesti silloin, kun erilaisia tilanteita kohdellaan samalla tavalla.

Henkilöstösääntöjen uudistamisen tavoite oli muun muassa yhdistää vanhat palkkaluokat B, C ja D yhdeksi tehtäväryhmäksi AST. Sen huomioimiseksi, että näiden palkkaluokkien palkkatasot palvelukseen ottamisen yhteydessä ovat erilaiset, säädettiin, että vanhoihin palkkaluokkiin C ja D kuuluvien virkamiesten urakehitys rajoitetaan tiettyihin palkkaluokkiin eli AST 1–7 ja AST 1–5. Kyseessä olevilla virkamiehillä on kuitenkin mahdollisuus osallistua todistusmenettelyyn tullakseen ylennetyiksi näitä palkkaluokkia ylempiin palkkaluokkiin. Näiden seikkojen valossa se, että hallinto rinnastaa sisäisen kilpailun jälkeen virkamiehiksi nimitetyt paikalliset toimihenkilöt muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 3 artiklan mukaisesti vanhojen palkkaluokkien C tai D virkamiehiksi sen mukaan, mitä tehtäviä he hoitivat, jotta voitiin määritellä, mihin palkkaluokkaan asti heidän uralla etenemisensä voi tapahtua, on perusteltua sillä objektiivisella ja kohtuullisella perusteella, joka on sen välttäminen, ettei paikallisia toimihenkilöitä, jotka hoitavat samoja tehtäviä kuin vanhojen palkkaluokkien C ja D virkamiehet, kohdella paremmin kuin näitä viimeksi mainittuja. Lisäksi tällä paikallisten toimihenkilöiden, joista on tullut virkamiehiä, ja vanhojen palkkaluokkien C ja D virkamiesten samalla kohtelulla noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, koska hallinnon tehtävänä on määritellä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 10 artiklan soveltamisen tarpeita varten, mihin vanhojen luokkien palkkaluokkaan kukin paikallinen toimihenkilö on rinnastettava sen mukaan, mitä tehtäviä he hoitavat.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑54/06, Davis ym. v. neuvosto, 19.6.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑165 ja II‑A‑1‑911, 64 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)