Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2010. gada 28. oktobrī

Lieta F‑31/09

Isabelle Noël

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Klasificēšana pakāpē – Vietējie darbinieki, kuri iecelti ierēdņa amatā – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. pants – PDNK pielikuma 3. pants

Priekšmets Prasība, kas ir celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru I. Noël lūdz atcelt iecēlējiestādes 2006. gada 13. novembra lēmumu, ar ko viņa iecelta pārbaudāmo ierēdņu amatā AST 1 pakāpes pirmajā līmenī, ciktāl šis lēmums ietekmē karjeras virzību no AST 1 pakāpes uz AST 7 pakāpi

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja sedz savus un atlīdzina Padomes tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Vietējais darbinieks, kurš iekšējā konkursa rezultātā iecelts ierēdņa amatā

(Civildienesta noteikumu 31. pants, XIII pielikuma 10. pants, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 1. panta 1. un 3. punkts)

Vienlīdzīgas attieksmes princips nav pārkāpts, ja atšķirības attieksmē pret dažādu kategoriju ierēdņiem ir attaisnotas, pamatojoties uz objektīviem un saprātīgiem kritērijiem un šīs atšķirības ir samērīgas ar to mērķi. Šo principu piemēro pēc analoģijas gadījumā, kad atšķirīgas situācijas tiek risinātas vienādi.

Civildienesta reformas mērķis bija apvienot agrākās B, C un D kategorijas vienā AST funkciju grupā. Lai ņemtu vērā atšķirības, pieņemot darbā šajās kategorijās, bija paredzēts, ka to ierēdņu, kuri ietilpst agrākajās C un D kategorijās, karjera tiks ierobežota līdz noteiktai pakāpei, attiecīgi no AST 1 līdz AST 7 un no AST 1 līdz AST 5, tomēr konkrētajiem ierēdņiem bija iespēja piedalīties atestācijas procedūrā, lai tie varētu tikt paaugstināti amatā ārpus šīm pakāpēm. Ņemot vērā šos apsvērumus, tas, ka iestāde pielīdzina vietējos darbiniekus, kuri ir iecelti ierēdņa amatā iekšējā konkursa rezultātā, piemērojot Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 3. pantu, agrāko C un D kategorijas ierēdņiem, atkarībā no šo vietējo darbinieku veiktajiem pienākumiem, lai noteiktu, kādu karjeras virzību attiecībā uz tiem piemērot, ir attaisnots ar objektīviem un saprātīgiem kritērijiem, proti, izvairīšanos no tā, lai pret vietējiem darbiniekiem, kuri pilda tādus pašus pienākumus kā agrākajās C un D kategorijās ietilpstošie ierēdņi, tiktu piemērota labvēlīgāka attieksme. Turklāt šajā identiskajā attieksmē pret vietējiem darbiniekiem, kuri kļuvuši par ierēdņiem, un ierēdņiem, kuri ietilpa agrākajās C un D kategorijās, tiek ievērota samērīguma prasība, jo iestādei Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. panta piemērošanas vajadzībām ir jānosaka, kurai agrākās nomenklatūras kategorijai pielīdzināt katru vietējo darbinieku atkarībā no viņa veiktajiem pienākumiem.

(skat. 21. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2007. gada 19. jūnijs, F‑54/06 Davis u.c./Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑165. un II‑A‑1‑911. lpp., 64. punkts un tajā minētā judikatūra.