Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 28. oktobra 2010

Zadeva F‑31/09

Isabelle Noël

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Uradniki – Razvrstitev v naziv – Lokalni uslužbenci, imenovani za uradnike – Člen 10 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Člen 3 Priloge k PZDU“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero I. Noël predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 13. novembra 2006, s katero je bila imenovana za uradnico na poskusnem delu v nazivu AST 1, plačilni razred 1, ker je s to odločbo dodeljena v karierni tok od AST 1 do AST 7.

Odločitev: Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške Sveta.


Povzetek

Uradniki – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv – Lokalni uslužbenec, imenovan za uradnika na podlagi notranjega natečaja

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 31; Priloga XIII, člen 10; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 1(1) in 3)

Načelo enakega obravnavanja ni kršeno, če je različno obravnavanje različnih kategorij uradnikov utemeljeno na podlagi objektivnega in razumnega merila in če so te razlike sorazmerne s ciljem zadevnega razlikovanja, pri čemer se to načelo po analogiji uporablja, kadar se različni položaji obravnavajo enako.

Cilj reforme Kadrovskih predpisov je bil zlasti združiti nekdanje kategorije B, C in D v eno samo funkcionalno skupino AST. Da bi se upoštevale razlike v stopnji zaposlovanja teh kategorij, je bilo določeno, da bo kariera uradnikov, ki so spadali v nekdanji kategoriji C in D, omejena na nekatere nazive, to je AST od 1 do 7 oziroma AST od 1 do 5, pri čemer imajo zadevni uradniki vseeno možnost sodelovati pri postopku potrjevanja, da bi napredovali prek teh nazivov. Glede na te razmisleke je dejstvo, da uprava lokalne uslužbence, ki so v skladu s členom 3 Priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev na podlagi notranjega natečaja imenovani za uradnike, izenači z uradniki nekdanje kategorije C ali nekdanje kategorije D glede na naloge, za katere so bili zadolženi, da bi ugotovila, v kateri tok jih dodeliti, utemeljeno na podlagi objektivnega in razumnega merila, to je, da bi preprečila, da bi bili lokalni uslužbenci, ki opravljajo enake naloge kot uradniki iz nekdanjih kategorij C ali D, bolje obravnavani kot zadnjenavedeni. Poleg tega je to enako obravnavanje lokalnih uslužbencev, ki so postali uradniki, in uradnikov iz nekdanjih kategorij C ali D v skladu z zahtevo po sorazmernosti, saj mora uprava zaradi uporabe člena 10 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom določiti, s katero kategorijo nekdanje nomenklature izenačiti posameznega lokalnega uslužbenca glede na naloge, ki jih ta opravlja.

(Glej točko 21.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 19. junij 2007, Davis in drugi proti Svetu, F‑54/06, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑165 in II‑A‑1‑911, točka 64 in navedena sodna praksa.