Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)

den 28 oktober 2010

Mål F-31/09

Isabelle Noël

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Tjänstemän – Placering i lönegrad – Lokalt anställda tillsatta som tjänstemän – Artikel 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 3 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda ”

Saken: Isabelle Noël har väckt talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 november 2006 att tillsätta henne som provanställd tjänsteman i lönegrad AST 1, löneklass 1, såvitt hon genom detta beslut placeras i karriärsystem AST 1–7.

Avgörande: Talan ogillas. Isabelle Noël ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rådets rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Lokalt anställd tillsatt som tjänsteman efter ett internt uttagningsprov

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31; bilaga XIII, artikel 10; Anställningsvillkoren för övriga anställda, bilaga, artikel 1.1 och 1.3)

Likabehandlingsprincipen åsidosätts inte i den mån som skillnaderna i lön mellan olika kategorier av tjänstemän motiveras av ett objektivt och sakligt kriterium och dessa skillnader är proportionerliga i förhållande till syftet med differentieringen, eftersom denna princip är analogt tillämplig för det fall olika situationer behandlas lika.

Syftet med reformen av tjänsteföreskrifterna var bland annat att slå ihop de tidigare kategorierna B, C och D till en enda tjänstegrupp, nämligen AST. För att ta hänsyn till skillnader i nivån av rekryteringen till dessa kategorier föreskrevs det att karriärsystemet för tjänstemän som omfattas av de tidigare kategorierna C och D skulle begränsas till vissa lönegrader, AST 1–7 respektive AST 1–5, men tjänstemännen i fråga hade emellertid möjlighet att delta i ett godkännandeförfarande för att kunna befordras till högre lönegrader. Den omständigheten att administrationen likställer lokalt anställda som tillsatts som tjänstemän efter ett internt uttagningsprov med tillämpning av artikel 3 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda, med tjänstemän tillhörande de tidigare kategorierna C eller D, utefter de arbetsuppgifter de ansvarar för, i syfte att fastställa i vilket i karriärsystem de ska placeras, grundar sig mot bakgrund av detta på ett objektivt och skäligt kriterium, nämligen att förhindra att lokalt anställda som utför samma arbetsuppgifter som tjänstemän tillhörande de tidigare kategorierna C eller D behandlas mer förmånligt än sistnämnda tjänstemän. Dessutom iakttas kravet på proportionalitet genom att lokalt anställda som tillsatts som tjänstemän behandlas på samma sätt som tjänstemän tillhörande de tidigare kategorierna C eller D, eftersom det ankommer på administrationen att, vad gäller tillämpningen av artikel 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, fastställa vilken kategori varje lokalt anställd ska omfattas av i den tidigare nomenklaturen, utefter de arbetsuppgifter som denne utför.

(se punkt 21)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 19 juni 2007, F-54/06, Davis m.fl. mot rådet, REGP s. I‑A‑1‑165 och II‑A‑1‑911, punkt 64, och där angiven rättspraxis