Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

28 октомври 2010 година

Дело F-77/08

Isabel Vicente Carbajosa и др.

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурси на общо основание EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 в областта на борбата с измамите — Изключване на кандидати вследствие на получения резултат на входните тестове — Решение на органа по назначаването — Неподаване на жалба по административен ред — Недопустимост на жалбата“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Vicente Carbajosa и пет други длъжностни лица/срочно наети служители на Комисията искат отмяна на индивидуалните решения на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) от 5 юни 2008 г. за недопускане на жалбоподателите до изпитите съответно за конкурсите на общо основание EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08

Решение: Отхвърля жалбата като недопустима. Жалбоподателите понасят направените от тях съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Комисията. Кралство Испания, встъпила страна в подкрепа на исканията на жалбоподателите, понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Липса — Недопустимост — Изключения

(член 90, параграф 2 и член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) — Правомощия, предоставени на органа по назначаването по силата на член 90 от Правилника

(член 4, параграф 1 от Решение 2002/621 на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейския съюз, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман)

1.      Съгласно член 91, параграф 2 от Правилника подадената пред съда на Съюза жалба е допустима само ако преди това пред органа по назначаването е била подадена административна жалба срещу увреждащ акт по реда на член 90, параграф 2 от посочения правилник.

С изключение на хипотезата, в която жалбата е насочена срещу акт, който не е издаден от самия орган по назначаването, като решение на конкурсна комисия или атестационен доклад, липсата на предварително подадена административна жалба в определения срок води до недопустимост на жалбата.

(вж. точки 27 и 28)

Позоваване на:

Съд — 10 юни 1987 г., Pomar/Комисия, 317/85, Recueil, стр. 2467, точки 11 и 13

Първоинстанционен съд — 20 юни 1990 г., Burban/Парламент, T‑133/89, Recueil, стр. II‑245, точка 17; 16 юли 1992 г., Della Pietra/Комисия, T‑1/91, Recueil, стр. II‑2145, точка 23

Съд на публичната служба — 27 септември 2007 г., Dálnoky/Комисия, F‑120/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑269 и II‑A‑1‑1517, точка 35, 9 декември 2008 г., Т/Комисия, F‑106/05, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑419 и II‑A‑1‑2315, точка 84

2.      От член 4, параграф 1 от Решение 2002/621 относно организацията и работата на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) следва, че директорът на EPSO упражнява правомощията, които са предоставени на органа по назначаването по силата на член 90 от Правилника, за всички искания или административни жалби, свързани със задачите на EPSO, сред които може да фигурира по-специално, съобразно със съответно обявление за конкурс, организирането на входни тестове за всички кандидати, както и оценяването на посочените тестове.

(вж. точка 44)