Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

28. října 2010

Věc F‑77/08

Isabel Vicente Carbajosa a další

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřená výběrová řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boje proti podvodům – Vyloučení uchazečů na základě výsledků dosažených v přístupových testech – Rozhodnutí OOJ – Nepodání stížnosti – Nepřípustnost žaloby“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se I. Vicente Carbajosa a pět dalších úředníků/dočasných zaměstnanců Komise domáhá zrušení individuálních rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) ze dne 5. června 2008 nepřipustit žalobce ke zkouškám v rámci výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Komise. Španělské království jako vedlejší účastník řízení podporující návrhová žádání žalobců ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předchozí správní stížnost – Neexistence – Nepřípustnost – Výjimky

(Služební řád, čl. 90 odst. 2 a čl. 91 odst. 2)

2.      Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) – Pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování na základě článku 90 služebního řádu

(Rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka soudního dvora, generálních tajemníků účetního dvora, hospodářského a sociálního výboru, výboru regionů a zástupce veřejného ochránce práv 2002/621, čl. 4 odst. 1)

1.      Na základě čl. 91 odst. 2 služebního řádu je žaloba k unijnímu soudu přípustná, pouze pokud byla předtím k orgánu oprávněnému ke jmenování podána stížnost ve smyslu čl. 90 odst. 2 uvedeného služebního řádu proti aktu, který nepříznivě zasahuje do právního postavení dotyčné osoby.

Nepodání předchozí stížnosti ve stanovené lhůtě vede k nepřípustnosti žaloby, kromě případů, kdy je žaloba namířena proti aktu, který nevydal samotný orgán oprávněný ke jmenování, jako je například rozhodnutí poroty ve výběrovém řízení nebo hodnotící posudek.

(viz body 27 a 28)

Odkazy:

Soudní dvůr: 10. června 1987, Pomar v. Komise, 317/85, Recueil, s. 2467, body 11 a 13

Tribunál: 20. června 1990, Burban v. Parlament, T‑133/89, Recueil, s. II‑245, bod 17; 16. července 1992, Della Pietra v. Komise, T‑1/91, Recueil, s. II‑2145, bod 23

Soud pro veřejnou službu: 27. září 2007, Dálnoky v. Komise, F‑120/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑269 a II‑A‑1‑1517, bod 35; 9. prosince 2008, T v. Komise, F‑106/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑419 a II‑A‑1‑2315, bod 84

2.      Z článku 4 odst. 1 rozhodnutí 2002/621 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu (EPSO) vyplývá, že ředitel EPSO vykonává pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování podle článku 90 služebního řádu ohledně všech žádostí nebo stížností týkajících se úkolů EPSO, mezi něž mohou patřit na základě oznámení o výběrovém řízení mimo jiné i uspořádání přístupových testů pro všechny uchazeče a hodnocení uvedených testů.

(viz bod 44)