Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

PERSONALERETTENS DOM

(Første Afdeling)

28. oktober 2010

Sag F­77/08

Isabel Vicente Carbajosa m.fl.

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 på området for bekæmpelse af svig — udelukkelse af ansøgere som følge af de opnåede resultater ved adgangsprøverne — ansættelsesmyndighedens afgørelse — klage ikke indgivet — afvisning af sagen«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Isabel Vicente Carbajosa og fem andre tjenestemænd og midlertidligt ansatte i Kommissionen har nedlagt påstand om annullation af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) individuelle afgørelser af 5. juni 2008 om ikke at give sagsøgerne adgang til udvælgelsesprøverne EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08.

Udfald: Sagen afvises. Sagsøgerne bærer deres egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger. Kongeriget Spanien, der har interveneret i sagen til støtte for sagsøgernes påstande, bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — forudgående administrativ klage — ingen — afvisning — undtagelser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2 og art. 91, stk. 2)

2.      Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) — beføjelser overdraget til ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægtens artikel 90

(Afgørelse 2002/621 truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant, art. 4, stk. 1)

1.      I medfør af vedtægtens artikel 91, stk. 2, kan en klage kun antages til påkendelse ved Unionens retsinstanser, når der for ansættelsesmyndigheden i forvejen er indbragt en klage efter vedtægtens artikel 90, stk. 2, over en retsakt, der indeholder et klagepunkt.

Når der ikke forinden er indgivet klage inden for den fastsatte frist, må sagen afvises, undtagen i det tilfælde, hvor søgsmålet er rettet mod en retsakt, som ikke hidrører fra ansættelsesmyndigheden selv, såsom en afgørelse fra en udvælgelseskomité eller en bedømmelsesrapport.

(jf. præmis 27 og 28)

Henvisning til:

Domstolen: 10. juni 1987, sag 317/85, Pomar mod Kommissionen, Sml. s. 2467, præmis 11 og 13

Retten: 20. juni 1990, sag T­133/89, Burban mod Parlamentet, Sml. II, s. 245, præmis 17; 16. juli 1992, sag T­1/91, Della Pietra mod Kommissionen, Sml. II, s. 2145, præmis 23

Personaleretten: 27. september 2007, sag F­120/06, Dálnoky mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 269, og II­A­1, s. 1517, præmis 35; 9. december 2008, sag F­106/05, T mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 419 og II­A­1, s. 2315, præmis 84

2.      Det fremgår af artikel 4, stk. 1, i afgørelse 2002/621 om organisation og drift af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), at EPSO’s direktør udøver de beføjelser, der i henhold til vedtægtens artikel 90 er overdraget til ansættelsesmyndigheden, i forbindelse med alle anmodninger eller klager vedrørende kontorets arbejde, som i henhold til en meddelelse om udvælgelsesprøve bl.a. kan omfatte tilrettelæggelsen af adgangsprøverne for alle ansøgerne samt bedømmelsen af nævnte prøver.

(jf. præmis 44)