Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑77/08

Isabel Vicente Carbajosa jt

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalikud konkursid EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettustevastase võitluse valdkonnas – Kandidaatide kõrvaldamine eelvalikutestide tulemuste alusel – Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsus – Kaebuse esitamata jätmine – Hagi vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega I. Vicente Carbajosa ja teised viis komisjoni ametnikku/ajutist teenistujat paluvad tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti 5. juuni 2008. aasta üksikotsused mitte lubada hagejaid avalike konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 katsetele.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja komisjoni kohtukulud. Jätta hagejate teotuseks menetlusse astuja Hispaania Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Puudumine – Vastuvõetamatus – Erandid

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikli 91 lõige 2)

2.      Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) – Ametisse nimetavale asutusele personalieeskirjade artikli 90 kohaselt antud volitused

(Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ning Euroopa ombudsmani otsus 2002/621, artikli 4 lõige 1)

1.      Vastavalt personalieeskirjade artikli 91 lõikele 2 on hagi liidu kohtusse vastuvõetav üksnes juhul, kui ametisse nimetavale asutusele on eelnevalt esitatud isikut kahjustava meetme peale kaebus personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses.

Kui eelnevat kaebust ei ole määratud tähtaja jooksul esitatud, on hagi vastuvõetamatu, välja arvatud juhul, kui hagi on esitatud akti peale, mille koostajaks ei ole ametisse nimetav asutus ise, nagu konkursikomisjoni otsus või hindamisaruanne.

(vt punktid 27 ja 28)

Viited:

Euroopa Kohus: 10. juuni 1987, kohtuasi 317/85: Pomar vs. komisjon (EKL 1987, lk 2467, punktid 11 ja 13).

Esimese Astme Kohus: 20. juuni 1990, kohtuasi T‑133/89: Burban vs. parlament (EKL 1990, lk II‑245, punkt 17); 16. juuli 1992, kohtuasi T‑1/91: Della Pietra vs. komisjon (EKL, lk II‑2145, punkt 23).

Avaliku Teenistuse Kohus: 27. september 2007, kohtuasi F‑120/06: Dálnoky vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑269 ja II‑A‑1‑1517, punkt 35); 9. detsember 2008, kohtuasi F‑106/05: T vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑419 ja II‑A‑1‑2315, punkt 84).

2.      Otsuse 2002/621 Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) organisatsiooni ja tegevuse kohta artikli 4 lõikest 1 nähtub, et EPSO juhataja täidab ametisse nimetavale asutusele personalieeskirjade artikli 90 kohaselt antud volitusi kõigi nõuete või kaebuste suhtes, mis on seotud EPSO ülesannetega, mille hulgas võib konkursiteate kohaselt eelkõige olla kõikidele kandidaatidele eelvaliku testide korraldamine ning nende testide hindamine.

(vt punkt 44)