Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. spalio 28 d.

Byla F‑77/08

Isabel Vicente Carbajosa ir kt.

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Atviri konkursai EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 kovos su sukčiavimu srityje — Kandidatų pašalinimas atsižvelgiant į atrankos testų rezultatus — Paskyrimų tarnybos sprendimas — Skundo nepateikimas — Ieškinio nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo I. Vincente Carbajosa ir kiti penki Komisijos pareigūnai (laikinieji tarnautojai) prašo panaikinti 2008 m. birželio 5 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) individualius sprendimus neleisti jiems dalyvauti atitinkamai konkursų EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 testuose.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Ieškovai padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Ispanijos Karalystė, įstojusi į bylą palaikyti ieškovų reikalavimų, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Išankstinis administracinis skundas — Nebuvimas — Nepriimtinumas — Išimtys

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 2 dalis)

2.      Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) — Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnį Paskyrimų tarnybai suteikti įgaliojimai

(Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Generalinių Sekretorių, Teisingumo Teismo sekretoriaus, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Regionų komiteto Generalinių Sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo sprendimo 2002/621 4 straipsnio 1 dalis)

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalį Sąjungos teisme pareikštas ieškinys yra priimtinas tik jei prieš tai Paskyrimų tarnybai buvo paduotas skundas pagal šių nuostatų 90 straipsnio 2 dalį dėl asmens nenaudai priimto akto.

Išskyrus atvejus, kai ieškinys pareikštas dėl akto, kurį priėmė ne Paskyrimų tarnyba, kaip antai konkurso atrankos komisijos sprendimo arba vertinimo ataskaitos, išankstinio skundo nepateikimas per nustatytą terminą lemia ieškinio nepriimtinumą.

(žr. 27 ir 28 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. birželio 10 d. Nutarties Pomar prieš Komisiją, 317/85, Rink. p. 2467, 11 ir 13 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. birželio 20 d. Sprendimo Burban prieš Parlamentą, T‑133/89, Rink. p. II‑245, 17 punktas; 1992 m. liepos 16 d. Sprendimo Della Pietra prieš Komisiją, T‑1/91, Rink. p. II‑2145, 23 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. rugsėjo 27 d. Nutarties Dálnoky prieš Komisiją, F‑120/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑269 ir II‑A‑1‑1517, 35 punktas; 2008 m. gruodžio 9 d. Sprendimo T prieš Komisiją, F‑106/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑419 ir II‑A‑1‑2315, 84 punktas.

2.      Iš Sprendimo 2002/621 dėl Europos Bendrijų personalo atrankos biuro (EPSO) organizavimo ir veiklos 4 straipsnio 1 dalies matyti, kad EPSO vedėjas naudojasi įgaliojimais, kurie pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnį yra suteikti Paskyrimų tarnybai, svarstydamas visus prašymus ir skundus, susijusius su EPSO vykdomomis užduotimis, tarp kurių, remiantis pranešimu apie konkursą, gali būti atrankos testų organizavimas visiems kandidatams ir šių testų įvertinimas.

(žr. 44 punktą)