Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2010. gada 28. oktobrī

Lieta F‑77/08

Isabel Vicente Carbajosa u.c.

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklātie konkursi EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 krāpšanas apkarošanas jomā – Kandidātu izslēgšana priekšatlases testos gūto rezultātu dēļ – Iecēlējinstitūcijas lēmums – Sūdzības neiesniegšana – Prasības nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru I. Visente Karbahosa [I. Vicente Carbajosa] un pieci citi Komisijas ierēdņi/pagaidu darbinieki lūdz atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 2008. gada 5. jūnija individuālos lēmumus neatļaut katram no viņiem attiecīgi piedalīties atklāto konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 pārbaudījumos

Nolēmums Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Prasītāji sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus. Spānijas Karaliste – persona, kas iestājusies lietā prasītāju atbalstam, – sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Neesamība – Nepieņemamība – Izņēmumi

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 2. punkts)

2.      Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) – Pilnvaras, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu

(Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas ombuda pārstāvja Lēmuma 2002/621 4. panta 1. punkts)

1.      Atbilstoši Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punktam apelācija Savienības tiesā ir pieņemama tikai tad, ja par nelabvēlīgu aktu iecēlējinstitūcijai iepriekš ir iesniegta sūdzība minēto noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē.

Izņemot gadījumu, kad prasība ir iesniegta par aktu, ko nav izdevusi pati iecēlējinstitūcija, tādu kā atlases komisijas lēmums vai novērtējuma ziņojums, iepriekšējas sūdzības neiesniegšana noteiktajā termiņā izraisa prasības nepieņemamību.

(skat. 27. un 28. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1987. gada 10. jūnijs, 317/85 Pomar/Komisija, Recueil, 2467. lpp., 11. un 13. punkts.

Vispārējā tiesa: 1990. gada 20. jūnijs, T‑133/89 Burban/Parlaments, Recueil, II‑245. lpp., 17. punkts; 1992. gada 16. jūlijs, T‑1/91 Della Pietra/Komisija, Recueil, II‑2145. lpp. 23. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 27. septembris, F‑120/06 Dálnoky/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑269. un II‑A‑1‑1517. lpp., 35. punkts; 2008. gada 9. decembris, F‑106/05 T/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑419. un II‑A‑1‑2315. lpp., 84. punkts.

2.      No Lēmuma 2002/621 par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja (EPSO) uzbūvi un darbību 4. panta 1. punkta izriet, ka EPSO vadītājs īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu attiecībā uz visiem lūgumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar EPSO uzdevumiem, starp kuriem atbilstoši paziņojumam par konkursu it īpaši var būt priekšatlases testu rīkošana visiem kandidātiem, kā arī minēto testu novērtēšana.

(skat. 44. punktu)