Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 28. oktobra 2010

Zadeva F‑77/08

Isabel Vicente Carbajosa in drugi

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Splošna natečaja EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 na področju boja proti goljufijam – Izključitev kandidatov na podlagi rezultatov, pridobljenih na pristopnih testih – Odločba OPI – Nevložitev pritožbe – Nedopustnost tožbe“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero I. Vicente Carbajosa in še pet drugih uradnikov/začasnih uslužbencev Komisije predlaga razglasitev ničnosti posamičnih odločb Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) z dne 5. junija 2008, da jih ne pripusti k preizkusom splošnih natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Tožeče stranke nosijo svoje stroške in stroške Komisije. Kraljevina Španija, intervenientka v podporo predlogom tožečih strank, nosi svoje stroške.


Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Neobstoj – Nedopustnost – Izjeme

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90(2) in 91(2))

2.      Evropski urad za izbor osebja (EPSO) – Pooblastila, podeljena organu, pristojnemu za imenovanja, na podlagi člena 90 Kadrovskih predpisov

(Sklep generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sodnega tajnika Evropskega sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij ter predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic 2002/621, člen 4(1))

1.      Na podlagi člena 91(2) Kadrovskih predpisov je tožba pri sodišču Unije dopustna le, če je bila pri organu, pristojnemu za imenovanja, predhodno vložena pritožba v smislu člena 90(2) navedenih kadrovskih predpisov zoper akt, ki posega v položaj.

Razen v primeru, v katerem je tožba vložena zoper akt, ki ga ni izdal neposredno organ, pristojen za imenovanja, kot je odločba natečajne komisije ali ocenjevalno poročilo, predhodna nevložitev pritožbe v določenem roku povzroči nedopustnost tožbe.

(Glej točki 27 in 28.)

Napotitev na:

Sodišče: 10. junij 1987, Pomar proti Komisiji, 317/85, Recueil, str. 2467, točki 11 in 13;

Sodišče prve stopnje: 20. junij 1990, Burban proti Parlamentu, T‑133/89, Recueil, str. II‑245, točka 17; 16. julij 1992, Della Pietra proti Komisiji, T‑1/91, Recueil, str. II‑2145, točka 23;

Sodišče za uslužbence: 27. september 2007, Dálnoky proti Komisiji, F‑120/06, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑269 in II‑A‑1‑1517, točka 35; 9. december 2008, T proti Komisiji, F‑106/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑419 in II‑A‑1‑2315, točka 84.

2.      Iz člena 4(1) Sklepa 2002/621 o organizaciji in delovanju Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) izhaja, da vodja urada EPSO izvaja pristojnosti, podeljene organu, pristojnemu za imenovanja, s členom 90 Kadrovskih predpisov, v zvezi z vsemi zahtevki ali pritožbami, ki se nanašajo na naloge urada EPSO, med katerimi sta lahko na podlagi obvestila o natečaju zlasti organizacija pristopnih testov za vse kandidate in ocenjevanje navedenih testov.

(Glej točko 44.)