Language of document : ECLI:EU:F:2010:133

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 28 oktober 2010

Mål F-77/08

Isabel Vicente Carbajosa m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – De allmänna uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 inom området för bedrägeribekämpning – Uteslutning av sökande på grund av de resultat de uppnått på tillträdesproven – Tillsättningsmyndighetens beslut – Klagomål har inte ingetts – Avvisning av talan”

Saken: Talan enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Isabel Vicente Carbajosa och fem andra tjänstemän/tillfälligt anställda vid kommissionen har yrkat ogiltigförklaring av de individuella beslut som Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) meddelade den 5 juni 2008 att inte låta dem delta i de allmänna uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08.

Avgörande: Talan avvisas Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader. Konungariket Spanien, som intervenerat till stöd för sökandena, ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Föreligger inte – Avvisning – Invändningar

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.2)

2.      Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) – Befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt artikel 90 i tjänsteföreskrifterna

(Beslut 2002/261 fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant, artikel 4.1)

1.      Enligt artikel 91.2 i tjänsteföreskrifterna kan en talan endast prövas vid en unionsdomstol om det tidigare har framförts klagomål mot den rättsakt som går någon emot inför tillsättningsmyndigheten i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna.

Förutom i det fallet då talan riktas mot en rättsakt som inte härrör från tillsättningsmyndigheten, såsom ett beslut från en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov eller en betygsrapport, innebär underlåtenheten att dessförinnan inge ett klagomål inom den föreskrivna fristen att talan ska avvisas.

(se punkterna 27 och 28)

Hänvisning till

Domstolen: 10 juni 1987, Pomar mot kommissionen, 317/85, REG 1987, s. 2467, punkterna 11 och 13

Förstainstansrätten: 20 juni 1990, Burban mot parlamentet, T‑133/89, REG 1990, s. II‑245, punkt 17; 16 juli 1992, Della Pietra mot kommissionen, T‑1/91, REG 1992, s. II‑2145, punkt 23

Personaldomstolen: 27 september 2007, Dálnoky mot kommissionen, F‑120/06, REGP 2007, s. I‑A‑1‑269 och II‑A‑1‑1517, punkt 35; 9 december 2008, T mot kommissionen, F‑106/05, REGP 2008, s. I‑A‑1‑419och II‑A‑1‑2315, punkt 84

2.      Det framgår av artikel 4.1 i beslut 2002/621 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera att direktören för Epso utövar de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt artikel 90 i tjänsteföreskrifterna med avseende på alla framställningar och klagomål som avser Epsos åligganden, såsom exempelvis organiseringen av tillträdesprov, i enlighet med ett meddelande om uttagningsprov, för alla sökande liksom betygssättningen av dessa prov.

(se punkt 44)