Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑6/09

Soukaïna Fares

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Palgaastme määramine – Töökogemuse arvessevõtmine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega komisjoni lepinguline töötaja S. Fares palub sisuliselt tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsuse, millega ta määrati lepinguliste töötajate III tegevusüksuse palgaastmele 8, nagu see otsus tuleneb tema 28. märtsi 2008. aasta lepingulise töötaja töölepingust.

Otsus: Tühistada komisjoni otsus, millega hageja määrati lepinguliste töötajate III tegevusüksuse palgaastmele 8, nagu see otsus tuleneb hageja 28. märtsi 2008. aasta lepingulise töötaja töölepingust. Jätta kohtukulud komisjoni kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Palgaastme määramine – Töökogemuse arvessevõtmine – Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirid

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 86 lõige 1)

2.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Palgaastme määramine – Töökogemuse arvessevõtmine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 86 lõige 1; komisjoni üldised rakendussätted, artikli 7 lõige 3)

1.      Kui institutsioon kasutab oma laia kaalutlusõigust töökogemuse tunnustamisel, peab ta järgima kõiki kohaldatavaid sätteid, ilma ilmset hindamisviga tegemata. Sellega seoses peab liidu kohtu kontroll piirduma selle kindlakstegemisega, kas teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ei ole rikkunud õigusnormi ning kasutanud oma kaalutlusõigust ilmselgelt valesti.

(vt punktid 39 ja 40)

2.      Selleks et teha kindlaks, kas lepingulise töötaja varasemat töökogemust saab võtta arvesse töötaja palgaastme määramisel, tuleb komisjoni lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korra üldiste rakendussätete artikli 7 lõiget 3 mõista nii, et see ei tähenda mitte ainult lepingulise töötaja varasema ametikoha kirjelduse kontrollimist, vaid ka vajadusel töötaja poolt sel ametikohal täidetud ülesannete konkreetset analüüsi ja seda selleks, et määrata kindlaks nende ülesannete tegelikuks täitmiseks vajalik kvalifikatsioon. Teisisõnu, kuigi praktikas piisab enamikel juhtudel ametikirjelduse põhjal selle kindlakstegemisest, kas töökogemust saab lepingulise töötaja palgaastme määramisel arvestada, ei saa komisjon keelduda asjaomase isiku varem täidetud ülesannete konkreetselt analüüsimisest, kui töötaja esitab usutavaid tõendeid, et tema poolt praktikas täidetud ülesanded ei vasta tema ametikoha formaalsele kirjeldusele.

(vt punkt 63)