Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-6/09

Soukaïna Fares

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokan määrittäminen – Työkokemuksen huomioon ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa komission sopimussuhteinen toimihenkilö Soukaïna Fares, vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan viranomaisen, jolla on oikeus tehdä palvelukseen ottamista koskevia sopimuksia, päätöksen, jolla hänen palkkaluokakseen määritettiin sopimussuhteisten toimihenkilöiden tehtäväryhmän III palkkaluokka 8, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee hänen 28.3.2008 tehdystä sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevasta sopimuksestaan.

Ratkaisu: Komission päätös, jolla kantajan palkkaluokaksi määritettiin sopimussuhteisten toimihenkilöiden tehtäväryhmän III palkkaluokka 8, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee kantajan 28.3.2008 tehdystä sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevasta sopimuksesta, kumotaan. Komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Työkokemuksen huomioon ottaminen – Viranomaisen, jolla on oikeus tehdä palvelukseen ottamista koskevia sopimuksia, harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Rajat

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 86 artiklan 1 kohta)

2.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Työkokemuksen huomioon ottaminen

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 86 artiklan 1 kohta; komission yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan 3 kohta)

1.      Toimielimen on käytettävä työkokemuksen tunnustamista koskevaa laajaa harkintavaltaansa siten, että se noudattaa kaikkia sovellettavia säännöksiä eikä tee ilmeistä arviointivirhettä. Tässä yhteydessä unionin tuomioistuinten tehtävänä on valvoa ainoastaan, onko viranomainen, jolla on oikeus tehdä palvelukseen ottamista koskevia sopimuksia, tehnyt oikeudellista virhettä ja onko se käyttänyt harkintavaltaansa ilmeisen virheellisesti.

(ks. 39 ja 40 kohta)

2.      Sen ratkaisemiseksi, voidaanko sopimussuhteisen toimihenkilön aiemmin hankkima työkokemus ottaa huomioon hänen palkkaluokkansa määrittämisessä, komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyitä ja työsuhdetta koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan 3 kohdassa edellytetään sopimussuhteisen toimihenkilön aiemman toimen tehtävänkuvauksen tarkistamisen lisäksi myös toimihenkilön kyseisessä toimessa suorittamien työtehtävien konkreettista tutkimista, jotta voidaan määrittää se pätevyyden taso, jota nämä tosiasiallisesti suoritetut työtehtävät edellyttivät. Vaikka käytännössä useimmissa tapauksissa on riittävää, että se, voidaanko työkokemus ottaa huomioon sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaluokan määrittämisessä, ratkaistaan tehtävänkuvauksen perusteella, komissio ei toisin sanoen voi kieltäytyä tutkimasta asianomaisen henkilön aiemmin suorittamien työtehtävien todellista sisältöä, kun asianomainen henkilö esittää uskottavia todisteita, jotka osoittavat, että hänen käytännössä suorittamansa työtehtävät eivät vastanneet hänen toimensa muodollista tehtävänkuvausta.

(ks. 63 kohta)