Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2010. gada 28. oktobrī

Lieta F‑6/09

Soukaïna Fares

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Klasificēšana pakāpē – Profesionālās pieredzes ņemšana vērā

Priekšmets Prasība, kas ir celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Komisijas līgumdarbiniece S. Fares būtībā lūdz atcelt institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru viņa klasificēta līgumdarbinieku III funkciju grupas 8. pakāpē atbilstoši lēmumam, kāds tas izriet no 2008. gada 28. marta līguma par viņas kā līgumdarbinieces pieņemšanu darbā

Nolēmums Atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītāja klasificēta līgumdarbinieku III funkciju grupas 8. pakāpē atbilstoši lēmumam, kāds tas izriet no 2008. gada 28. marta līguma par viņas kā līgumdarbinieces pieņemšanu darbā. Komisija sedz visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Profesionālās pieredzes ņemšana vērā – Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, rīcības brīvība – Pārbaude tiesā – Ierobežojumi

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 86. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Profesionālās pieredzes ņemšana vērā

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 86. panta 1. punkts; Komisijas Vispārīgo īstenošanas noteikumu 7. panta 3. punkts)

1.      Iestāde tās plašo rīcības brīvību profesionālās pieredzes atzīšanas jomā īsteno, ievērojot visas piemērojamās tiesību normas un nepieļaujot acīmredzamas kļūdas vērtējumā. Šajā ziņā Savienības tiesas kontrolei ir jāaprobežojas ar to, ka tā pārbauda, vai institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, nav pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un vai tā nav acīmredzami kļūdaini izmantojusi savu rīcības brīvību.

(skat. 39. un 40. punktu)

2.      Lai noteiktu, vai līgumdarbinieka agrāk iegūtā profesionālā pieredze var tikt atzīta viņa klasificēšanai pakāpē, Vispārīgo īstenošanas noteikumu attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbināšanu Komisijā, 7. panta 3. punktā ir noteikts pienākums ne vien pārbaudīt līgumdarbinieka iepriekšējā darba aprakstu, bet vajadzības gadījumā pārbaudīt arī darbinieka pienākumus šajā darbā in concreto, lai noteiktu, kāds kvalifikācijas līmenis bija nepieciešams šo pienākumu faktiskai izpildei. Citiem vārdiem, ja praktiski lielākajā daļā gadījumu, pamatojoties uz darba aprakstu, pietiek noteikt, vai līgumdarbinieka klasificēšanā var tikt ņemta vērā profesionālā pieredze, Komisija nevar atteikties izvērtēt attiecīgās personas iepriekš pildītos pienākumus, ja tā iesniedz ticamus pierādījumus, kas norāda, ka tās faktiski pildītie pienākumi neatbilda formālajam darba aprakstam.

(skat. 63. punktu)