Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(trzecia izba)

z dnia 28 października 2010 r.


Sprawa F‑6/09


Soukaïna Fares

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Grupa zaszeregowania – Uwzględnienie doświadczenia zawodowego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której S. Fares, członek personelu kontraktowego Komisji, żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów zatrudnienia w sprawie jej zaszeregowania do grupy 8 grupy funkcyjnej III personelu kontraktowego, która to decyzja wynika z jej umowy o pracę w charakterze członka personelu pomocniczego z dnia 28 marca 2008 r.

Orzeczenie:       Stwierdza się nieważność decyzji Komisji, na mocy której skarżąca została zaszeregowana do grupy 8 w ramach grupy funkcyjnej III personelu kontraktowego w zakresie, w jakim decyzja ta wynika z umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego zawartej ze skarżącą w dniu 28 marca 2008 r. Komisja zostaje obciążona całością kosztów postępowania.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Grupa zaszeregowania – Uwzględnienie doświadczenia zawodowego – Uznanie przysługujące organowi upoważnionemu do zawierania umów – Kontrola sądowa – Granice

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 86 ust.  1)

2.      Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Grupa zaszeregowania – Uwzględnienie doświadczenia zawodowego

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 86 ust. 1; ogólne przepisy wykonawcze Komisji, art. 7 ust. 3)


1.      Instytucja powinna korzystać z przysługującego jej w obszarze uznawania doświadczenia zawodowego szerokiego zakresu uznania z poszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów i nie dopuścić się oczywistego błędu w ocenie. W tym kontekście kontrola sądu Unii powinna ograniczać się do zbadania, czy organ upoważniony do zawierania umów zatrudnienia nie dopuścił się naruszenia prawa i czy nie korzystał z szerokiego zakresu uznania w sposób oczywiście błędny.

(zob. pkt 39, 40)

2.      Aby ustalić, czy doświadczenie zawodowe nabyte wcześniej przez członka personelu kontraktowego może zostać uwzględnione do celów jego zaszeregowania do grupy, art. 7 ust. 3 ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących procedury naboru i zatrudnienia personelu kontraktowego w Komisji wymaga nie tylko badania opisu wcześniej obejmowanego przez członka personelu kontraktowego stanowiska, lecz również, w odpowiednim przypadku, badania in concreto zadań przez niego wykonywanych na tym stanowisku po to, by określić poziom kwalifikacji, jakiego wymagały omawiane, faktycznie wykonywane zadania. Innymi słowy, o ile w praktyce, w większości przypadków wystarczy określić na podstawie opisu stanowiska, czy doświadczenie zawodowe może zostać uwzględnione celem zaszeregowania członka personelu kontraktowego, o tyle Komisja nie może odmówić badania rzeczywistego charakteru zadań wykonywanych wcześniej przez zainteresowanego, jeśli przedstawia on wiarygodne dowody na to, że zadania, jakie wykonywał w praktyce, nie odpowiadały formalnemu opisowi jego stanowiska.

(zob. pkt 63)