Language of document : ECLI:EU:F:2010:136

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 28. októbra 2010

Vec F‑6/09

Soukaïna Fares

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Zaradenie do platovej triedy – Zohľadnenie odbornej praxe“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou S. Fares, zmluvná zamestnankyňa Komisie, navrhuje v podstate zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného zatvárať pracovné zmluvy o jej zaradení do platovej triedy 8 funkčnej skupiny III zmluvných zamestnancov, ako toto rozhodnutie vyplýva z jej zmluvy zmluvnej zamestnankyne z 28. marca 2008

Rozhodnutie: Rozhodnutie Európskej komisie, ktorým bola žalobkyňa zaradená do platovej triedy 8 funkčnej skupiny III zmluvných zamestnancov, ako toto rozhodnutie vyplýva zo zmluvy zmluvnej zamestnankyne žalobkyne z 28. marca 2008, sa zrušuje. Komisia znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zaradenie do platovej triedy – Zohľadnenie odbornej praxe – Voľná úvaha orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy – Súdne preskúmanie – Hranice

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 86 ods. 1)

2.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zaradenie do platovej triedy – Zohľadnenie odbornej praxe

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 86 ods. 1; všeobecné vykonávacie ustanovenia Komisie, článok 7 ods. 3)

1.      Inštitúcia pri výkone širokej miery svojej voľnej úvahy v oblasti uznania odbornej praxe musí dodržiavať všetky uplatniteľné ustanovenia a nedopustiť sa zjavne nesprávneho posúdenia. V tejto súvislosti sa preskúmanie súdom Únie musí obmedziť na overenie, či orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy sa nedopustil právne nesprávneho posúdenia a či nepoužil svoju mieru voľnej úvahy zjavne nesprávnym spôsobom.

(pozri body 39 a 40)

2.      Na určenie, či odbornú prax, ktorú získal zmluvný zamestnanec už skôr, možno uznať na účely jeho zaradenia do platovej triedy, článok 7 ods. 3 všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch prijímania a zamestnávania zmluvných zamestnancov v Komisii stanovuje nielen overenie opisu pracovného miesta, ktoré predtým zastával zmluvný zamestnanec, ale aj prípadne preskúmanie úloh in concreto, ktoré zamestnanec plnil na tomto mieste, aby sa určila úroveň kvalifikácie, ktorú si skutočné plnenie týchto úloh vyžaduje. Inými slovami aj keď v praxi vo väčšine prípadov postačuje určiť na základe opisu pracovného miesta, či odborná prax sa môže zohľadniť na zaradenie zmluvného zamestnanca, Komisia nemôže odmietnuť uskutočniť preskúmanie skutočne predtým vykonávaných úloh dotknutou osobou, pokiaľ predloží vierohodné dôkazy preukazujúce, že úlohy, ktoré vykonávala v skutočnosti nezodpovedajú formálnemu opisu jej pracovného miesta.

(pozri bod 63)