Language of document : ECLI:EU:F:2010:122

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

6. října 2010

Věc F‑2/10

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Nemocenské pojištění – Žádosti o vrácení lékařských výdajů – Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Zjevně nepřípustná a zjevně právně neopodstatněná žaloba – Článek 94 jednacího řádu“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU použitelného na Smlouvu o ESAE podle jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio zejména domáhá, zaprvé zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost ze dne 17. března 2009 směřující k úhradě všech lékařských výdajů ve výši 100 %, které vynaložil z důvodu nehody, jejíž obětí se stal dne 29. října 2011, zadruhé zrušení rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2009, které zamítá stížnost, kterou podal proti rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti ze dne 17. března 2009, zatřetí uložení Komisi, aby mu zaplatila částku odpovídající rozdílu mezi lékařskými výdaji, které nesl mezi 1. prosincem 2000 a 17. březnem 2009 a náhradami poskytnutými na tomto základě nebo jakoukoliv jinou částku, kterou bude Soud považovat v projednávaném případě za správnou a spravedlivou, zvýšenou o úroky v sazbě 10 % ročně spolu s roční kapitalizací.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení. Žalobci se ukládá, aby nahradil Soudu částku 1 500 eur.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Žaloba směřující proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost – Přípustnost

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Předběžná odpověď správy na žádost úředníka – Vyloučení

(Služební řád, články 90 a 91)

1.      Pokud se kromě zrušení sporného rozhodnutí domáhá úředník rovněž, v rozsahu, v němž je to třeba, zrušení rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti, postrádají tato posledně uvedená návrhová žádání jako taková samostatný obsah, a ve skutečnosti se překrývají s návrhovými žádáními směřujícími proti spornému rozhodnutí.

(viz bod 26)

Odkazy:

Soudní dvůr: 17. ledna 1989, Vainker v. Parlament, 293/87, Recueil, s. 23, bod 8

Tribunál: 10. června 2004, Liakoura v. Rada, T‑330/03, Sb. VS s. I‑A‑191 a II‑859, bod 13

Soud pro veřejnou službu: 15. prosince 2008, Skareby v. Komise, F‑34/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑477 a II‑A‑1‑2637, bod 27

2.      Aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení, je akt, který vyvolává právně závazné účinky, jimiž mohou být přímo a bezprostředně dotčeny zájmy žalobce, neboť podstatným způsobem mění jeho právní postavení, přičemž takový akt musí být vydán příslušným orgánem a musí obsahovat konečného stanovisko správy.

Tak tomu není v případě dopisu orgánu, kterým tento orgán částečně vyhověl žádosti úředníka, upřesnil mu určité body v odpovědi na jeho žádost a seznámil ho s tím, že přezkum jeho žádosti probíhá.

(viz body 29 a 32 až 34)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 28. července 2006, Grünheid v. Komise, F‑101/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑55 a II‑A‑1‑199, bod 33 a citovaná judikatura