Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

OZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

28. října 2010

Věc F-23/09

Maria Concetta Cerafogli

v.

Evropská centrální banka (ECB)

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Dočasné jmenování pracovníka – Oznámení o volném pracovním místě – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Invalidita – Právní zájem na podání žaloby“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 36.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojeného ke Smlouvě o ES, kterou Maria Cerafogli navrhuje zrušení zaprvé rozhodnutí ECB ze dne 17. července 2008, na jehož základě má zaměstnanec dočasně vykonávat povolání poradce, zadruhé oznámení o volném pracovním místě ECB/074/08 zveřejněného za účelem obsazení daného zaměstnání, zatřetí rozhodnutí ze dne 20. listopadu 2008 o jmenování M. L. na uvedené pracovní místo; mimoto žalobkyně navrhuje, aby jí ECB nahradila vzniklou škodu.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci Evropské centrální banky – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Rozhodnutí o dočasném jmenování, které se přímo a bezprostředně nedotýká zájmů dotčené osoby – Vyloučení

(Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, článek 36.2; služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby

3.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Oznámení o volném pracovním místě – Podmínky vylučující úředníky způsobilé k převedení nebo povýšení – Přípustnost

(Služební řád, články 29, 90 a 91)

4.      Řízení – Náklady řízení – Určení – Nahraditelné náklady řízení – Pojem

(Služební řád, články 90 a 91)

1.      Na žaloby zaměstnanců Evropské centrální banky podané podle článku 36.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky je třeba obdobně uplatnit judikaturu vztahující se ke služebnímu řádu úředníků, podle níž jsou akty nepříznivě zasahujícími do právního postavení, které mohou být předmětem žaloby na neplatnost, pouze opatření s právně závaznými účinky, jež mohou mít přímý a bezprostřední dopad na zájmy dotčené osoby tím, že podstatným způsobem mění její právní postavení.

Takovou povahu nelze přiznat rozhodnutí o dočasném jmenování, pokud dotčená osoba není blízkým spolupracovníkem na stejné hierarchické úrovni pracovníka, v jehož prospěch bylo dané rozhodnutí vydáno.

(viz body 34, 36 a 37)

Odkazy:

Soudní dvůr: 16. března 1971, Bernardi v. Parlament, 48/70, Recueil, s. 175, bod 27; 14. února 1989, Bossi v. Komise, 346/87, Recueil, s. 303, bod 23

Soud pro veřejnou službu: 18. května 2006, Corvoisier a další v. ECB, F‑13/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑19 a II‑A‑1‑65, bod 40; 13. ledna 2010, A a G v. Komise, F‑124/05 a F‑96/06, bod 229

2.      Každý žalobce musí mít v okamžiku podání žaloby dostatečně kvalifikovaný existující a trvající zájem na zrušení napadeného rozhodnutí, kdy takový zájem předpokládá, že žaloba této osobě může s ohledem na svůj výsledek přinést prospěch.

Okolnost, že dotčená osoba měla placené volno z důvodu nemoci v okamžiku přijetí rozhodnutí o dočasném jmenování jednoho z jejích spolupracovníků ji v zásadě nemůže zbavit zájmu se v tomto ohledu domáhat zrušení daného rozhodnutí.

Jiná je však situace v případě, kdy je návrat do zaměstnání dotčené osoby nejistý. Přestože nelze vyloučit, že se dotčená osoba jednoho dne do zaměstnání vrátí, zrušení uvedeného rozhodnutí za takových podmínek nepřinese dotčené osobě žádný dostatečně významný prospěch.

(viz body 39 až 41)

Odkazy:

Soudní dvůr: 31. května 1988, Rousseau v. Účetní dvůr, 167/86, Recueil, s. 2705, bod 7

Tribunál: 28. září 2004, MCI v. Komise, T‑310/00, Sb. rozh. s. II‑3253, bod 44

3.      Pokud úředník může v důsledku převedení nebo povýšení vykonávat zaměstnání uvedené v oznámení o volném pracovním místě, toto oznámení představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení tohoto úředníka v rozsahu, v němž podmínky v něm definované vedou k vyloučení jeho kandidatury.

(viz bod 47)

Odkazy:

Soudní dvůr: 19. června 1975, Küster v. Parlament, 79/74, Recueil, s. 725, bod 6; 11. května 1978, De Roubaix v. Komise, 25/77, Recueil, s. 1081, bod 8

Soud pro veřejnou službu: výše uvedené usnesení Corvoisier a další v. ECB, bod 42; 9. července 2009, Torijano Montero v. Rada, F‑91/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑253 a II‑A‑1‑1367, bod 27

4.      Systém postupu před zahájením soudního řízení stanovený v článcích 90 a 91 služebního řádu spočívá v tom, že úředník není v tomto stádiu zastoupen, přičemž tato situace je vyvážena skutečností, že administrativa nesmí stížnosti vykládat restriktivně, ale naopak je přezkoumat vstřícně. Proto v rámci sporu o určení nákladů řízení, odměny za služby advokáta ve stádiu postupu před zahájením soudního řízení nejsou – s výjimkou zvláštních případů – nahraditelnými náklady řízení.

(viz bod 63)

Odkazy:

Tribunál: 6. května 2004, Hecq v. Komise, T‑34/03, Sb. VS s. I‑A‑143 a II‑639, bod 21 a citovaná judikatura