Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑23/09

Maria Concetta Cerafogli

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Nõuniku ad interim ametisse nimetamine – Teade vaba ametikoha kohta – Isikut kahjustav meede – Töövõimetuks tunnistamine – Põhjendatud huvi

Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 alusel esitatud hagi, millega M. C. Cerafogli palub esiteks tühistada EKP 17. juuli 2008. aasta otsus, millega nimetati üks personali liige ametisse ad interim nõunikuna, teiseks selle ametikoha täitmiseks avaldatud vaba ametikoha teade ECB/074/08 ning kolmandaks 20. novembri 2008. aasta otsus, millega L nimetati sellele ametikohale; lisaks nõue mõista EKP‑lt välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Ad interim ametisse nimetamise otsus, mis ei puuduta hageja huve otseselt ja isiklikult – Välistamine

(Protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, artikli 36 lõige 2; personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Põhjendatud huvi

3.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Teade vaba ametikoha kohta – Tingimused, mis välistavad üleviimiseks või edutamiseks kõlblikud ametnikud – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artiklid 29, 90 ja 91)

4.      Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Mõiste

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Euroopa Keskpanga teenistujate poolt protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 alusel esitatud hagidele tuleb analoogia alusel kohaldada ametnike personalieeskirju puudutavat kohtupraktikat, mille kohaselt tühistamishagi esemeks olevateks isikut kahjustavaks aktideks on ainult meetmed, mis tekitavad siduvaid õiguslikke tagajärgi hageja huve otseselt ja isiklikult puudutaval viisil, tuues kaasa selge muutuse tema õiguslikus seisundis.

Ad interim ametisse nimetamise otsust ei saa selliseks meetmeks pidada, kui asjaomane isik ei ole selle teenistuja, kelle kohta nimetatud otsus tehti, vahetu ja samal hierarhia-astmel kolleeg.

(vt punktid 34, 36 ja 37)

Viited:

Euroopa Kohus: 16. märts 1971, kohtuasi 48/70: Bernardi vs. parlament (EKL 1971, lk 175, punkt 27); 14. veebruar 1989, kohtuasi 346/87: Bossi vs. komisjon (EKL 1989, lk 303, punkt 23).

Avaliku Teenistuse Kohus: 18. mai 2006, kohtuasi F‑13/05: Corvoisier jt vs. EKP (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑19 ja II‑A‑1‑65, punkt 40); 13. jaanuar 2010, liidetud kohtuasjad F‑124/05 ja F‑96/06: A ja G vs. komisjon (punkt 229).

2.      Hagejal peab hagi esitamise ajal olema tekkinud ja jätkuv ning piisavalt selge huvi vaidlustatud otsuse tühistamise suhtes; selline huvi eeldab, et hagi tulemusel võib selle esitanud pool saada mingit kasu.

Sellega seoses ei võta asjaolu, et asjaomane isik oli haiguspuhkusel hetkel, kui tehti otsus ühe tema kolleegi ad interim ametisse nimetamise kohta, temalt põhimõtteliselt huvi selle otsuse tühistamiseks.

Teise olukorraga on siiski tegemist siis, kui ei ole kindel, et asjaomane isik tuleb tööle tagasi. Neil tingimustel ja isegi kui ei saa välistada, et asjaomane isik kunagi tööle tagasi tuleb, ei too nimetatud otsuse tühistamine asjaomasele isikule mingit piisavalt selget kasu.

(vt punktid 39–41)

Viited:

Euroopa Kohus: 31. mai 1988, kohtuasi 167/86: Rousseau vs. kontrollikoda (EKL 1988, lk 2705, punkt 7).

Esimese Astme Kohus: 28. september 2004, kohtuasi T‑310/00: MCI vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3253, punkt 44).

3.      Kui ametnik on vaba ametikoha teates viidatud ametikohale üleviimiseks või edutamiseks kõlblik, siis selle teate puhul on tegemist ametnikku kahjustava meetmega osas, mille teates määratletud tingimused välistavad tema kandidatuuri.

(vt punkt 47)

Viited:

Euroopa Kohus: 19. juuni 1975, kohtuasi 79/74: Küster vs. parlament (EKL 1975, lk 725, punkt 6); 11. mai 1978, kohtuasi 25/77: De Roubaix vs. komisjon (EKL 1978, lk 1081, punkt 8).

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuasi Corvoisier jt vs. EKP (punkt 42); 9. juuli 2009, kohtuasi F‑91/07: Torijano Montero vs. nõukogu (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑253 ja II‑A‑1‑1367, punkt 27).

4.      Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud kohtueelse menetluse süsteemi kohaselt ei ole ametnikul selles etapis esindajat, mille vastukaaluks ei tohi administratsioon kaebusi tõlgendada kitsalt, vaid peab neid käsitlema laialt. Kohtukulude kindlaksmääramist puudutavas menetluses ei kuulu seega hüvitamisele tasu, mida tuleb maksta advokaadi osutatud teenuste eest kohtueelses menetluses, välja arvatud erandjuhud.

(vt punkt 63)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. mai 2004, kohtuasi T‑34/03: Hecq vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑143 ja II‑639, punkt 21 ja seal viidatud kohtupraktika).