Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-23/09

Maria Concetta Cerafogli

vastaan

Euroopan keskuspankki (EKP)

Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Työntekijän nimittäminen virkaan väliaikaisesti – Ilmoitus avoimesta virasta – Virkamiehelle vastainen toimi – Työkyvyttömäksi tullut virkamies – Oikeussuojan tarve

Aihe: EY:n perustamissopimukseen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Maria Concetta Cerafogli vaatii kumoamaan ensinnäkin 17.7.2008 tehdyn EKP:n päätöksen, jolla eräs henkilöstöön kuuluva henkilö määrätään hoitamaan väliaikaisesti neuvonantajan virkaa, toiseksi ilmoituksen avoimesta virasta EKP/074/08, joka julkaistiin kyseisen viran täyttämiseksi, ja kolmanneksi 20.11.2008 tehdyn päätöksen, jolla L nimitettiin kyseiseen virkaan; lisäksi kantaja vaatii EKP:n velvoittamista maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Väliaikaisesta nimittämisestä tehty päätös, joka ei koske suoraan ja välittömästi asianomaisen etuja, ei kuulu kyseisen käsitteen piiriin

(Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artikla; henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Oikeussuojan tarve

3.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Ilmoitus avoimesta virasta – Edellytykset, joilla suljetaan pois virkamiehet, joiden tarkoituksena on siirtyminen toisiin tehtäviin tai ylennys – Tutkittavaksi ottaminen

(Henkilöstösääntöjen 29, 90 ja 91 artikla)

4.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistaminen – Korvattavien oikeudenkäyntikulujen käsite

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Euroopan keskuspankin työntekijöiden Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostamiin kanteisiin on analogisesti sovellettava virkamiesten henkilöstösääntöjä koskevaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia virkamiehelle vastaisia toimia ovat ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat suoraan ja välittömästi vaikuttaa asianomaisen etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi.

Tällaisena toimena ei voida pitää väliaikaisesta nimittämisestä tehtyä päätöstä, kun asianomainen ei ole mainitusta päätöksestä etua saaneen työntekijän vastaavassa asemassa oleva välitön työtoveri.

(ks. 34, 36 ja 37 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 48/70, Bernardi v. parlamentti, 16.3.1971 (Kok., s. 175, 27 kohta) ja asia 346/87, Bossi v. komissio, 14.2.1989 (Kok., s. 303, 23 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/05, Corvoisier ym. v. EKP, 18.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑19 ja II‑A‑1‑65, 40 kohta) ja yhdistetyt asiat F‑124/05 ja F‑96/06, A ja G v. komissio, 13.1.2010 (229 kohta)

2.      Kantajalla on kanteen nostamisajankohtana oltava jo syntynyt ja edelleen olemassa oleva riittävän ilmeinen intressi saada riidanalainen päätös kumotuksi, ja tällainen intressi edellyttää sitä, että kanteen lopputuloksesta voi olla kantajalle hyötyä.

Tässä suhteessa se, että asianomainen oli sairauslomalla sillä hetkellä, kun päätös yhden hänen työtoverinsa väliaikaisesta nimittämisestä tehtiin, ei lähtökohtaisesti merkitse sitä, ettei hänellä ole enää intressiä vaatia kyseisen päätöksen kumoamista.

Asia on kuitenkin toisin, jos asianomaisen palaaminen virkaan on epävarmaa. Tässä tilanteessa, ja vaikka ei voidakaan pitää mahdottomana, että asianomainen alkaa jonain päivänä taas hoitaa virkaansa, mainitun päätöksen kumoamisesta ei olisi asianomaisille mitään riittävän ilmeistä hyötyä.

(ks. 39–41 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 167/86, Rousseau v. tilintarkastustuomioistuin, 31.5.1988 (Kok., s. 2705, 7 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑310/00, MCI v. komissio, 28.9.2004 (Kok., s. II‑3253, 44 kohta)

3.      Kun virkamiehen on tarkoitus hoitaa avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa tarkoitettua virkaa toisiin tehtäviin siirtymistä tai ylentämistä varten, kyseinen ilmoitus on tälle virkamiehelle vastainen toimi siltä osin kuin siinä määritellyt edellytykset johtavat hänen hakemuksensa poissulkemiseen.

(ks. 47 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 79/74, Küster v. parlamentti, 19.6.1975 (Kok., s. 725, 6 kohta) ja asia 25/77, De Roubaix v. komissio, 11.5.1978 (Kok., s. 1081, 8 kohta)

Virkamiestuomioistuin: em. asia Corvoisier ym. v. EKP, 42 kohta ja asia F‑91/07, Torijano Montero v. neuvosto, 9.7.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑253 ja II‑A‑1‑1367, 27 kohta)

4.      Henkilöstösääntöjen mukaisen oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä koskevan järjestelmän tarkoitus on, että virkamiestä ei edusteta tässä vaiheessa, koska tämän tilanteen vastineena on se, että hallinto ei saa tulkita hallinnollisia valituksia suppeasti, vaan sen on päinvastoin tutkittava ne avoimesti. Tämän johdosta oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamista koskevissa riidoissa palkkiot asianajajan oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn vaiheessa suorittamista palveluista eivät poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta ole korvattavia oikeudenkäyntikuluja.

(ks. 63 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑34/03, Hecq v. komissio, 6.5.2004 (Kok. H., s. I‑A‑143 ja II‑639, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)