Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

28 октомври 2010 година

Дело F-84/08

Maria Concetta Cerafogli

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Иск за обезщетение, целящ поправянето на вредата, произтичаща пряко от твърдяната незаконосъобразност на условията на труд и на правилата, приложими към персонала — Липса на компетентност на Съда на публичната служба — Недопустимост — Освобождаване от служба поради представляване на персонала — Неадаптиране на трудовата натовареност — Нарушение“

Предмет: Иск, подаден на основание член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за ЕО, с който г‑жа Cerafogli иска ЕЦБ да бъде осъдена да ѝ плати обезщетение за поправяне на вредата, която тя твърди, че е претърпяла основно поради факта че ЕЦБ е отказала да признае ефективната роля на синдикалните организации, поради дискриминацията, на която тя била жертва по-специално заради участието си в комитета по персонала, и неадаптирането на нейната трудова натовареност, за да се отчете освобождаването ѝ от служба поради представляване на персонала

Решение: Осъжда ЕЦБ да заплати на ищцата сумата от 5 000 EUR. Отхвърля иска в останалата му част. Осъжда ЕЦБ да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и една трета от тези на ищцата. Ищцата понася две трети от направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка —Жалба — Жалба срещу акт с общо приложение — Недопустимост

(член 270 ДФЕС ; член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка; член 90 от Правилника за длъжностните лица; членове 41 и 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

2.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка —Жалба — Жалба за отмяна, която не е подадена в срок — Иск за обезщетение, с който се цели постигане на идентичен резултат — Недопустимост

(член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка; членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

3.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка —Жалба — Пряко свързано с жалба за отмяна искане за обезщетение

(членове 41 и 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка; членове 8.1—8.3.2 от Правилата, приложими за персонала на Европейската централна банка)

4.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Представляване — Закрила на представителите на персонала

1.      От членове 41 и 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка следва, че подобно на тяхната компетентност, що се отнася до жалбите в областта на публичната служба, подадени на основание член 270 ДФЕС и член 90 от Правилника за длъжностните лица, юрисдикциите на Съюза са компетентни да разгледат жалби по член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка единствено доколкото те са насочени срещу индивидуални актове. Обратно, те не могат да разглеждат жалби, насочени срещу актове с общо значение, каквито са посочените условия за работа или правилата, приложими за персонала на Европейската централна банка, независимо дали тези жалби имат за предмет отмяната на тези актове или целят осъждането на Европейската централна банка да поправи вредите, произтичащи пряко от незаконосъобразността на посочените актове.

(вж. точка 45)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 11 декември 2001 г., Cerafogli и др./ЕЦБ, T‑20/01, Recueil FP, стр. I‑A‑235 и II‑1075, точка 35

2.      Към жалбите, подадени от служителите на Европейската централна банка по силата на член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, както и по силата на член 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка следва по аналогия да се приложи съдебната практика относно правилника за длъжностните лица, съгласно която искане на длъжностно лице за обезщетение не е допустимо, ако с това искане то цели да получи резултат, идентичен на този, който би му предоставила уважена жалба за отмяна, каквато то не е подало своевременно. Длъжностно лице, което не е подало в срока, предвиден в членове 90 и 91 от Правилника, жалба за отмяната на увреждащ го акт, не би могло с иск за обезщетение на причинената с този акт вреда да поправи този пропуск и така да си осигури нов срок за обжалване.

(вж. точка 50)

Позоваване на:

Съд — 14 февруари 1989 г., Bossi/Комисия, 346/87, Recueil, стр. 303, точка 32

Първоинстанционен съд ― 13 юли 1993 г., Moat/Комисия, T‑20/92, Recueil, стр. II‑799, точка 46; 28 юни 2005 г. Ross/Комисия, T‑147/04, Recueil FP, стр. I‑A‑171 и II‑771, точка 48

3.      Макар че по силата на член 8.2 от Правилата, приложими за персонала на Европейската централна банка, служител на банката може да подаде иск или жалба по съдебен ред само след изчерпване на досъдебното производство, което обхваща два етапа, тоест най-напред искане за досъдебно разглеждане, а след това предварителна жалба, нито една разпоредба на членове 41 и 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка, нито на членове 8.1—8.3.2 от Правилата, приложими за персонала на Европейската централна банка, не налага преди тези два етапа да се провежда специална процедура за подаване на искане, ако няма подлежащо на обжалване решение, прието преди това от банката.

От това следва, че пряко свързано с искане за отмяна искане за обезщетение на вреди е допустимо дори и ако, преди да подаде своето искане за досъдебно разглеждане, ищецът не е сезирал Европейската централна банка с искане за обезщетение на тези вреди.

(вж. точки 54 и 55)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 16 септември 2009 г., Vinci/ЕЦБ, F‑130/07, Сборник СПС, стp. I‑A‑1‑307 и II‑A‑1‑1651, точка 51

4.      Като не адаптира трудовата натовареност на член на своя персонал, за да отчете неговото освобождаване от служба, предоставено му за да упражнява функциите по представляване на персонала, което може да му попречи да изпълни при напълно удовлетворителни условия посочените функции, Европейската централна банка допуска грешка, която е от естество да ангажира нейната отговорност.

(вж. точка 58)