Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑84/08

Maria Concetta Cerafogli

versus

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik teenistus – EKP personal – Nõue hüvitada kahju, mis otseselt tuleneb väidetavalt õigusvastastest teenistustingimustest ja ametieeskirjadest – Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumine – Vastuvõetamatus – Teenistusest vabastamine personali esindamiseks – Töökoormuse kohandamata jätmine – Eksimus

Ese:      EÜ asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 alusel esitatud hagi, millega M. C. Cerafogli palub EKP‑lt välja mõista hüvitis kahju eest, mida ta väidetavalt kandis põhiliselt seetõttu, et EKP keeldus tunnistamast ametühingute tegelikku rolli, EKP diskrimineeris teda eelkõige personalikomiteesse kuulumise tõttu ning jättis kohandamata tema töökoormuse selleks, et võtta arvesse tema teenistusest vabastamist personali esindamiseks.

Otsus: Mõista EKP‑lt M. C. Cerafogli kasuks välja 5000 eurot. Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata. Jätta EKP kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja üks kolmandik hageja kohtukuludest. Jätta kaks kolmandikku hageja kohtukuludest tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Hagi – Üldkohaldatava õigusakti peale esitatud hagi – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 270; protokoll Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, artikli 36 lõige 2; personalieeskirjad, artikkel 90; Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artiklid 41 ja 42)

2.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Hagi – Mittetähtaegselt esitatud tühistamishagi – Sama tulemust taotlev kahju hüvitamise nõue – Vastuvõetamatus

(Protokoll Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, artikli 36 lõige 2; personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artikkel 42)

3.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Hagi – Tühistamishagiga otseselt seotud kahju hüvitamise nõue

(Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimused, artiklid 41 ja 42; Euroopa Keskpanga ametieeskirjad, artiklid 8.1–8.3.2)

4.      Ametnikud – Euroopa Keskpanga teenistujad – Esindamine – Töötajate esindajate kaitse

1.      Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimuste artiklitest 41 ja 42 tuleneb, et liidu kohtud on protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 kohaselt esitatud hagide läbivaatamiseks pädevad ainult üksikotsuseid käsitlevate hagide puhul, nagu see on ka ELTL artikli 270 ja ametnike personalieeskirjade artikli 90 alusel esitatud avaliku teenistuse valdkonna hagide puhul. Seevastu saavad liidu kohtud menetleda hagisid, mis käsitlevad üldkohaldatavaid õigusakte, nagu asjaomased EKP töötajate teenistustingimused ja ametieeskirjad, ainult siis, kui nende hagide ese on nõue tühistada need aktid või nõue mõista Euroopa Keskpangalt välja hüvitis nende aktide õigusvastasusest otseselt tekkinud kahju eest.

(vt punkt 45)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 11. detsember 2001, kohtuasi T‑20/01: Cerafogli jt vs. EKP (EKL AT 2001, lk I‑A‑235 ja II‑1075, punkt 35).

2.      Euroopa Keskpanga töötajate poolt protokolli Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 36 lõike 2 ning Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimuste artikli 42 alusel esitatud hagidele tuleb analoogia alusel kohaldada ametnike personalieeskirju puudutavat kohtupraktikat, mille kohaselt ei ole kahju hüvitamise nõue vastuvõetav, kui ametnik taotleb sellega sama tulemust, mille ta oleks võinud saavutada juhul, kui tema kasuks oleks rahuldatud tühistamishagi, mille ta jättis õigel ajal esitamata. Ametnik, kes on jätnud ametnike personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 määratud tähtaegade jooksul esitamata tühistamishagi teda väidetavalt kahjustava meetme peale, ei saa asjaomase akti tekitatud kahju hüvitamise nõude kaudu seda korvata ning kasutada nii uusi hagi esitamise tähtaegu.

(vt punkt 50)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. veebruar 1989, kohtuasi 346/87: Bossi vs. komisjon (EKL 1989, lk 303, punkt 32).

Esimese Astme Kohus: 13. juuli 1993, kohtuasi T‑20/92: Moat vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑799, punkt 46); 28. juuni 2005, kohtuasi T‑147/04: Ross vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑171 ja II‑771, punkt 48).

3.      Kuigi Euroopa Keskpanga ametieeskirjade artikli 8.2 kohaselt võib EKP teenistuja esitada hagi alles pärast seda, kui on läbitud kahest etapist, kohtueelses menetluses läbivaatamise taotlusest ja seejärel eelnevast kaebusest koosnev kohtueelne menetlus, ei näe Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimuste artiklite 41 ja 42 ega Euroopa Keskpanga ametieeskirjade artiklite 8.1–8.3.2 sätted ette taotluse esitamise erimenetlust enne neid kahte etappi, juhul kui EKP ei ole enne võtnud ühtegi vaidlustatavat otsust.

Sellest järeldub, et tühistamishagiga seotud kahju hüvitamise nõue on vastuvõetav isegi siis, kui hageja ei ole enne kohtueelses menetluses läbivaatamise taotluse esitamist Euroopa Keskpangale esitanud selle kahju hüvitamise nõuet.

(vt punktid 54 ja 55)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 16. september 2009, kohtuasi F‑130/07: Vinci vs. EKP (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑307 ja II‑A‑1‑1651, punkt 51).

4.      Kuna Euroopa Keskpank ei kohandanud oma töötaja töökoormust selleks, et võtta arvesse sellele töötajale antud vabastust töökohustustest töötajate esindamise ülesannete täitmiseks, mis võib takistada nende kohustuste täitmist täielikult rahuldavatel tingimustel, on tegemist Euroopa Keskpanga eksimusega, mis toob kaasa tema vastutuse.

(vt punkt 58)