Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 października 2010 r.


Sprawa F‑84/08


Maria Concetta Cerafogli

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC)

Służba publiczna – Personel EBC – Skarga odszkodowawcza mająca na celu naprawienie szkody lub krzywdy wynikających bezpośrednio z zarzucanej niezgodności z prawem warunków zatrudnienia i regulaminu pracowniczego – Brak właściwości Sądu – Niedopuszczalność – Zwolnienie ze świadczenia pracy w związku z reprezentacją personelu – Brak dostosowania obciążenia pracą – Niezgodne z prawem zachowanie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 36.2 Protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączonego do traktatu WE, w której M.C. Cerafogli żąda zasądzenia od EBC na swą rzecz odszkodowania za szkodę, jaką, jak twierdzi, poniosła przede wszystkim z uwagi na odmowę przyznania faktycznej roli organizacjom związkowym przez EBC, stosowaną wobec niej dyskryminację ze względu, między innymi, na jej przynależność do komitetu pracowniczego oraz na niedostosowanie obciążenia pracą w celu uwzględnienia zwolnienia jej ze świadczenia pracy w związku z reprezentacją pracowniczą.

Orzeczenie: EBC wypłaci skarżącej kwotę 5000 EUR. W pozostałym zakresie skarga zostaje w części oddalona, a w części odrzucona. EBC pokrywa poza własnymi kosztami jedną trzecią kosztów poniesionych przez skarżącą. Skarżąca pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Skarga – Skarga na akt o charakterze generalnym – Niedopuszczalność

(art. 270 TFUE; Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, art. 36.2; regulamin pracowniczy, art. 90; warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, art. 41, 42)

2.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Skarga – Skarga o stwierdzenie nieważności niewniesiona w terminie – Skarga o odszkodowanie mająca na celu identyczny skutek – Niedopuszczalność

(Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, art. 36.2; regulamin pracowniczy, art. 90, 91; warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, art. 42)

3.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Skarga – Wniosek o odszkodowanie bezpośrednio wiążący się ze skargą o stwierdzenie nieważności

(warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, art. 41, 42; regulamin pracowniczy Europejskiego Banku Centralnego, art. 8.1–8.3.2)

4.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Centralnego – Reprezentacja – Ochrona przedstawicieli personelu


1.      Z art. 41 i 42 warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego wynika, że sądy Unii – podobnie jak w przypadku swej właściwości w odniesieniu do skarg w obszarze służby publicznej wnoszonych na podstawie art. 270 TFUE i art. 90 regulaminu pracowniczego urzędników – są właściwe do rozpoznawania spraw mieszczących się w zakresie art. 36.2 Protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego tylko wtedy, gdy dotyczą one aktów indywidualnych. Nie mogą natomiast rozpoznawać skarg dotyczących aktów o charakterze generalnym, takich jak wspomniane warunki zatrudnienia pracowników czy regulamin pracowniczy Europejskiego Banku Centralnego, jeśli skargi te mają na celu uzyskanie stwierdzenia nieważności tych aktów lub zasądzenie od Europejskiego Banku Centralnego odszkodowania za szkody wynikające bezpośrednio z niezgodności tych aktów z prawem.

(zob. pkt 45)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑20/01 Cerafogli i in. przeciwko EBC, 11 grudnia 2001 r., RecFP s. I‑A‑235, II‑1075, pkt 35


2.      Do skarg wniesionych przez pracowników Europejskiego Banku Centralnego na podstawie art. 36.2 Protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz art. 42 warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego należy na zasadzie analogii stosować orzecznictwo dotyczące regulaminu pracowniczego urzędników, zgodnie z którym wniosek o odszkodowanie jest niedopuszczalny, gdy urzędnik usiłuje w ten sposób osiągnąć identyczny skutek, jak w przypadku uwzględnienia żądań skargi o stwierdzenie nieważności, której nie wniósł w odpowiednim terminie. Urzędnik, który nie wszczął w terminach przewidzianych w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego postępowania o stwierdzenie nieważności aktu jakoby dla niego niekorzystnego, nie może tym samym za pomocą wniosku o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez ten akt naprawić tego zaniechania i zorganizować sobie w ten sposób nowego terminu na wniesienie skargi.

(zob. pkt 50)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 346/87 Bossi przeciwko Komisji, 14 lutego 1989 r., Rec. s. 303, pkt 32

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑20/92 Moat przeciwko Komisji, 13 lipca 1993 r., Rec. s. II‑799, pkt 46; sprawa T‑147/04 Ross przeciwko Komisji, 28 czerwca 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑171, II‑771, pkt 48


3.      O ile na podstawie art. 8.2 regulaminu pracowniczego Europejskiego Banku Centralnego pracownik Banku może wnieść skargę dopiero po zakończeniu postępowania poprzedzającego jej wniesienie, składającego się z dwóch etapów: wniosku o rozpatrzenie sprawy w trybie przedsądowym oraz uprzedniego zażalenia, o tyle żadna norma art. 41 i 42 warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego ani art. 8.1–8.3.2 regulaminu pracowniczego Europejskiego Banku Centralnego nie ustanawia szczególnego, poprzedzającego te dwa etapy, postępowania w przedmiocie wniosku w sytuacji, gdy Bank nie wydał wcześniej decyzji podlegającej zaskarżeniu.

Z tego wynika, że wniosek o odszkodowanie wiążący się ze skargą o stwierdzenie nieważności jest dopuszczalny, nawet jeśli skarżący nie zwrócił się do Europejskiego Banku Centralnego, przed złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy w trybie przedsądowym, z wnioskiem o naprawienie szkody.

(zob. pkt 54, 55)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑130/07 Vinci przeciwko EBC, 16 września 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑307, II‑A‑1‑1651, pkt 51

4.      Nie dostosowując obciążenia pracą członka swego personelu po to, by uwzględnić przyznane mu zwolnienie ze świadczenia pracy celem sprawowania obowiązków z zakresu reprezentacji personelu, co może uniemożliwiać wykonywanie tych obowiązków w całkowicie satysfakcjonujących warunkach, Europejski Bank Centralny dopuścił się niezgodnego z prawem działania mogącego powodować powstanie po jego stronie odpowiedzialności.

(zob. pkt 58)