Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

26 октомври 2010 година

Дело F-3/10

AB

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Договорно наети служители — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Просрочена административна жалба — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, с която жалбоподателят иска основно отмяната на решението на Комисията да не се поднови договорът му на договорно нает служител

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Обжалване на решението, с което се отхвърля административната жалба — Допустимост

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 117 от Условията за работа на другите служители)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Условия за допустимост — Правилно протичане на предходното административно производство

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 117 от Условията за работа на другите служители)

1.      Искането за отмяна на решение, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба, води до отнасяне пред съда на Европейския съюз на спор относно увреждащия акт, срещу който е подадена съответната административна жалба.

(вж. точка 23)

Позоваване на:

Съд — 17 януари 1989 г., Vainker/Парламент, 293/87, Recueil, стр. 23, точка 8

Първоинстанционен съд — 23 март 2004 г., Theodorakis/Съвет, T‑310/02, Recueil FP, стр. I‑A‑95 и II‑427, точка 19; 9 юни 2005 г., Castets/Комисия, T‑80/04, Recueil FP, стр. I‑A‑161 и II‑729, точка 15

2.      Членове 90 и 91 от Правилника, които по силата на член 117 от Условията за работа на другите служители са приложими по аналогия за договорно наетите служители, поставят допустимостта на подадената от служител по съдебен ред жалба срещу институцията, към която принадлежи, в зависимост от правилното протичане на предходното административно производство, предвидено в тези членове.

(вж. точка 24)

Позоваване на:

Съд — 4 юни 1987 г., P./CES, 16/86, Recueil, стр. 2409, точка 6

Първоинстанционен съд — 11 май 1992 г., Whitehead/Комисия, T‑34/91, Recueil, стp. II‑1723, точка 18