Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

26. října 2010

Věc F‑3/10

AB

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou – Opožděná stížnost – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí Komise, zamítající obnovení jeho smlouvy smluvního zaměstnance.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Žaloba směřující proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost – Přípustnost

(Služební řád, články 90 a 91; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 117).

2.      Úředníci – Žaloba – Podmínky přípustnosti – Řádný průběh předchozího správního řízení

(Služební řád, články 90 a 91; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 117).

1.      Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost, má za následek, že je soudu Evropské unie předložen akt nepříznivě zasahující do právního postavení osoby, proti kterému byla uvedená stížnost podána.

(viz bod 23)

Odkazy:

Soudní dvůr: 17. ledna 1989, Vainker v. Parlament, 293/87, Recueil s. 23, bod 8

Tribunál: 23. března 2004, Theodorakis v. Rada, T‑310/02, Recueil FP, s. I‑A‑95 s II‑427, bod 19; 9. června 2005, Castets v. Komise, T‑80/04, Sb. VS s. I‑A‑161 a II‑729, bod 15

2.      Články 90 a 91 služebního řádu, které se podle článku 117 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství použijí obdobně na smluvní zaměstnance, váží přípustnost žaloby podané úředníkem proti orgánu, k němuž přísluší, na podmínku řádného průběhu předchozího správního řízení, stanovenou těmito články.

(viz bod 24)

Odkazy:

Soudní dvůr: 4. června 1987, P. v. CES, 16/86, Recueil, s. 2409, bod 6

Tribunál: 11. května 1992, Whitehead v. Komise, T‑34/91, Recueil, s. II‑1723, bod 18