Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

26. oktoober 2010

Kohtuasi F‑3/10

AB

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Hilinenult esitatud kaebus – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      Euroatomi asutamislepingu artikli 106a alusel sellele lepingule kohaldatava ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles hageja põhinõue on tühistada komisjoni otsus, millega keelduti tema lepingulise töötaja lepingu pikendamisest.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Hagi kaebuse rahuldamata jätnud otsuse peale – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 117)

2.      Ametnikud – Hagi – Vastuvõetavuse tingimused – Eelneva haldusmenetluse nõuetekohane kulgemine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 117)

1.      Kaebuse rahuldamata jätmise otsuse tühistamise nõude tagajärjeks on pöördumine Euroopa Liidu kohtu poole selle huve kahjustava akti tühistamiseks, mille peale kaebus esitati.

(vt punkt 23)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. jaanuar 1989, kohtuasi 293/87: Vainker vs. parlament (EKL 1989, lk 23, punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 23. märts 2004, kohtuasi T‑310/02: Theodorakis vs. nõukogu (EKL AT 2004, lk I‑A‑95 ja II‑427, punkt 19); 9. juuni 2005, kohtuasi T‑80/04: Castets vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑161 ja II‑729, punkt 15).

2.      Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91, mis on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 117 alusel lepingulistele töötajatele analoogia korras kohaldatav, seatakse hagi, mille ametnik on oma institutsiooni vastu esitanud, vastuvõetavuse tingimuseks nimetatud artiklites sätestatud eelneva haldusmenetluse nõuetekohane kulgemine.

(vt punkt 24)

Viited:

Euroopa Kohus: 4. juuni 1987, kohtuasi 16/86: P vs. EMSK (EKL 1987, lk 2409, punkt 6).

Esimese Astme Kohus: 11. mai 1992, kohtuasi T‑34/91: Whitehead vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑1723, punkt 18).