Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

28. října 2010

Věc F‑85/05

Susanne Sørensen

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Úředníci nastupující do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení – Žadatelé zapsaní na seznam kandidátů vhodných k přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost – Přechodná pravidla o zařazování do platových tříd při přijetí do zaměstnání – Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel – Článek 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se S. Sørensen domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2004, kterým byla jmenována na místo asistentky, v rozsahu, v němž ji toto rozhodnutí zařazuje do platové třídy B*3 stupně 2, a dále zrušení rozhodnutí rušícího všechny body pro povýšení, které získala.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení o zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, příloha XIII, čl. 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3; nařízení Rady č. 723/2004)

2.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení o zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, příloha XIII; nařízení Rady č. 723/2004)

1.      Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, ve znění nařízení č. 723/2004, které vstoupilo v platnost dne 1. května 2004, se vztahuje na úředníky, kteří byli před 1. květnem 2006 zapsáni na „seznam kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“ a kteří byli do jiné kategorie skutečně převedeni po 1. květnu 2004. Uvedený čl. 5 odst. 2 se týká výhradně úředníků, kteří přecházejí do jiné kategorie prostřednictvím vnitřního výběrového řízení. Jestliže tedy úředník uspěl v otevřeném výběrovém řízení a nikoliv ve vnitřním výběrovém řízení, čl. 5 odst. 2 přílohy XIII se na něj nepoužije.

V čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, který se vztahuje na úspěšné kandidáty otevřených výběrových řízení „přijaté mezi 1. květnem 2004 a 30. dubnem 2006“, má výraz „přijatí“ přesný smysl a je třeba jej chápat tak, že označuje úředníky, kteří nastoupili do služebního poměru od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 na pracovní místo, které jim bylo nabídnuto poté, co byli před 1. květnem 2006 zapsáni na seznam vhodných kandidátů po ukončení výběrového řízení zveřejněného v režimu starého služebního řádu. V důsledku toho je toto ustanovení použitelné pro určení zařazení osoby, která již byla úředníkem, když se nacházela mezi úspěšnými kandidáty takového otevřeného výběrového řízení.

(viz body 56, 59, 60, 65 a 66)

2.      Zásada rovnosti nemůže bránit svobodě zákonodárce provést v jakémkoliv okamžiku změny ustanovení služebního řádu, o nichž má za to, že jsou v souladu se zájmem služby, i když jsou tato nová ustanovení pro úředníky méně příznivá než stará ustanovení.

S úspěšnými kandidáty výběrového řízení může být zacházeno rozdílně podle toho, zda datum jejich jmenování předchází či nepředchází vstupu v platnost reformy služebního řádu provedené unijním zákonodárcem, protože takové rozdílné zacházení je objektivně odůvodněno nezbytností chránit jeho svobodu provést v jakémkoliv okamžiku změny ustanovení služebního řádu, o nichž má za to, že jsou v souladu se zájmem služby. Dva úředníci, kteří jsou přeřazeni do vyšší platové třídy podle různých ustanovení služebního řádu, se přitom z tohoto důvodu nacházejí v odlišných situacích.

(viz body 91, 96 a 97)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. prosince 2008, Centeno Mediavilla a další v. Komise, C‑443/07 P, Sb. rozh. s. I‑10945, bod 79; 4. března 2010, Angé Serrano v. Parlament, C‑496/08 P, Sb. rozh. s. I-1793, bod 108

Tribunál: 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, Sb. rozh. s. II‑2523, bod 86